Discover the latest collection at

Polityka prywatności

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszymi produktami. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące m.in.celów, rodzaju, zakresu i sposobu przetwarzania przez ALWERO Państwa danych osobowych.

Ilekroć w dokumencie jest mowa o RODO należy przez to rozumieć – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wykorzystanie przez ALWERO plików cookies, w tym sposób w jaki osoba korzystająca ze Strony (Odwiedzający) może zmodyfikować zakres i cel tego wykorzystania zostały uregulowane w udostępnionym na Stronie dokumencie Polityka cookies. Baner cookie automatycznie wyświetla się na Stronie podczas pierwszej wizyty Odwiedzającego, a następnie wskutek jego aktywności zostaje zminimalizowany i jest widoczny w sposób ciągły w lewym dolnym rogu ekranu (przycisk „Prywatność i cookies”) – umożliwiając dostosowanie wykorzystania plików cookies do preferencji Odwiedzającego.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Alwero sp. z o.o. z siedzibą w Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 1 (Hecznarowice 43-330), NIP: 9372666131, REGON: 243220390, kapitał zakładowy: 7071500 PLN, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku -Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000456429 (dalej: ALWERO)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka prywatności jest integralną częścią „Regulaminu serwisu orazRegulaminu Sklepu Online”. Użyte w Polityce pojęcia zdefiniowane w Regulaminie Serwisu lub Regulaminie Sklepu Online mają takie samo znaczenie jak to przypisane im w tych dokumentach.

Przed udostępnieniem nam jakichkolwiek danych osobowych rekomendujemy zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności i Regulaminu serwisu, a w przypadku dokonywania zamówień lub korzystania z prawa odstąpienia lub składania reklamacji także z Regulaminem Sklepu Online. Jednocześnie informujemy, że zapis do Newslettera, złożenie zamówienia lub korzystanie z Konta Użytkownika nie jest możliwe bez uprzedniego potwierdzenia zapoznania się i akceptacji treści tych dokumentów.

Polityka prywatności w żaden sposób nie modyfikuje uprawnień Klientów w zakresie rękojmi lub prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość w stosunku do zapisów Regulaminu Sklepu Online, a jedynie doprecyzowuje i uzupełnia zapisy „Regulaminu serwisu” oraz „Regulaminu Sklepu Online” w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych.

Wszelkie dane kontaktowe ALWERO wskazane są na Stronie w zakładce OBSŁUGA KLIENTA I KONTAKT.

Do reklamacji w zakresie obowiązków ALWERO i uprawień Klientów wynikających z Polityki prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Serwisu w części dotyczącej Reklamacji.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących ochrony Państwa prywatności, prosimy o kontakt: shop@alwero-wool.com  

POZYSKIWANIE DANYCH

Pozyskujemy Państwa dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie udostępniacie, tj. w momencie:

 • korzystania ze Strony (dalej: KORZYSTANIE ZE STRONY);
 • dokonywania zakupów w Sklepie Online (dalej: KORZYSTANIE ZE SKLEPU ONLINE);
 • zakładania i korzystania z Konta Użytkownika, w tym tworzenia tzw. „listy życzeń” (dalej: KORZYSTANIE Z KONTA UŻYTKOWNIKA);
 • dokonywania oceny naszych usług przy wykorzystaniu Trustbadge firmy Trusted Shops (dalej: KORZYSTANIE Z TRUSTBADGE);
 • inicjowanego przez Państwa kontaktu z ALWERO (niezwiązanego z konkretnym zamówieniem lub skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość (dalej: prawo odstąpienia) lub prawem złożenia reklamacji) za pomocą telefonu, poczty email lub osobiście (dalej: KONTAKT Z ALWERO);
 • korzystania przez Państwa z prawa odstąpienia w zakresie zakupionego Towaru – na zasadach wynikających z Regulaminu Sklepu Online (dalej: KORZYSTANIE Z PRAWA ODSTĄPIENIA);
 • korzystania przez Państwa z prawa do złożenia reklamacji w zakresie zakupionego Towaru – na zasadach wynikających z Regulaminu Sklepu Online (dalej: KORZYSTANIE Z REKLAMACJI);
 • zapisu i korzystania z Newsletter’a – na zasadach wynikających z Regulaminu serwisu (dalej: KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA);
 • korzystania z wtyczek do portali społecznościowych oraz Youtube – na zasadach wynikających z Regulaminu serwisu (dalej: KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH);

KORZYSTANIE ZE STRONY

W przypadku każdego korzystania ze Strony serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP Odiwiedzającego, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe), nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz dokumentuje tzw. wywołanie strony.


Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony i ulepszenia naszej oferty. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 Lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty i prowadzeniu statystyk (pomocnych nam w celach marketingowych). Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu opuszczenia Strony.

Odbiorcami opisanych danych są pracownicy i współpracownicy ALWERO odpowiedzialni za sprawy związane z prowadzeniem naszej Strony oraz podmioty dostarczające nam infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie Strony, w tym współpracujący z nami specjaliści IT oraz hostingodawca.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU ONLINE

W celu umożliwienia Odwiedzającym dokonania zakupów w Sklepie Online bez zakładania lub logowania się na Konto Użytkownika ALWERO musi uzyskać dostęp do danych umożliwiających realizację zamówienia, tj. identyfikację nabywcy Towaru, Miejsca dostawy zakupionych Towarów, danych koniecznych celem rozliczenia transakcji – zgodnie z zapisami Regulaminu Sklepu Online. Prosimy o nie udostępnianie nam innych danych osobowych niż niezbędne celem realizacji zamówienia.

Osoba udostępniająca dane osobowe zobowiązana jest do podania prawdziwych, nienaruszających praw osób trzecich oraz kompletnych danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Państwa Zamówienia, w tym wystawienia stosownej faktury VAT (o ile taka opcja udokumentowania transakcji została przez Państwa wybrana). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 Lit. b RODO, czyli wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcami opisanych danych są pracownicy i współpracownicy ALWERO odpowiedzialni za sprawy związane z prowadzeniem Sklepu Online i obsługę Klienta oraz podmioty dostarczające nam infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie Strony, w tym współpracujący z nami specjaliści IT oraz hostingodawca. Dodatkowo dostęp do Państwa danych w ograniczonym zakresie uzyskują podmioty trzecie w postaci wybranego przez Państwa do opłacenia transakcji Operatora płatności bezgotówkowej oraz wybranego przez Państwa do obsługi dostawy zamówionych Towarów przewoźnika. 

Czas przetwarzania danych osobowych przez ALWERO równy jest okresowi realizacji zamówienia oraz ewentualnych roszczeń mogących mieć z nim związek, a także przepisów prawa nakładających obowiązek przechowywania pewnych dokumentów przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości).

KORZYSTANIE Z KONTA UŻYTKOWNIKA 

W celu umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności konta Użytkownika, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Online  przy wykorzystaniu uprzednio wprowadzonych przy realizacji poprzednich Zamówień lub zakładaniu Konta danych, ALWERO zawiera z Państwem umowę świadczenia usługi w postaci Konta Użytkownika, co związane jest z koniecznością pozyskania Państwa danych umożliwiających realizację tej umowy, w tym identyfikację posiadacza Konta – zgodnie z zapisami Regulaminu Sklepu Online. Prosimy o nie udostępnianie nam innych danych osobowych niż niezbędne celem rejestracji Konta i uzupełnienia Państwa danych. 

Osoba udostępniająca dane osobowe zobowiązana jest do podania prawdziwych, nienaruszających praw osób trzecich oraz kompletnych danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy o korzystanie z Konta użytkownika, w tym dokonania rejestracji w celu jego utworzenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 Lit. b RODO, czyli wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Korzystanie z Konta użytkownika jest dobrowolne i zależy wyłącznie od Państwa decyzji.

Odbiorcami opisanych danych są pracownicy i współpracownicy ALWERO odpowiedzialni za sprawy związane z obsługą Kont Użytkowników oraz podmioty dostarczające nam infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie strony internetowej, w tym współpracujący z nami specjaliści IT oraz hostingodawca. 

Czas przetwarzania danych osobowych przez ALWERO równy jest okresowi korzystania przez Państwa z usługi związanej z prowadzeniem Konta użytkownika. Rezygnacja zależna jest wyłącznie od Państwa decyzji i może nastąpić w każdej chwili poprzez usunięcie konta, tj. poprzez – kliknięcie w przycisk „USUŃ KONTO” udostępnionego po zalogowaniu się do Konta Użytkownika w zakładce MOJE KONTO. 

KORZYSTANIE Z TRUSTBADGE 

Ze stroną zintegrowany jest Trustbadge należący do Trusted Shops GmbH z siedzibą w Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (www.trustedshops.pl), dalej: Trusted Shops. Trustbadge wykorzystujemy w celu prezentacji uzyskanego przez nas Znaku Jakości Trusted Shops, a także udostępnienia opinii dotychczasowych Klientów na temat Towarów. Ponadto Trustbadge służy  udostępnieniu oferty produktów Trusted Shops.

Korzystanie z Trustbadge jest dobrowolne i polega na zapoznaniu się przez Państwa z dotychczas wyrażonymi na temat Sklepu online opiniami i ocenami Klientów lub wyrażeniu takiej opinii i oceny, a także umożliwia klientom zawarcie umowy zapewniającej ochronę kupującego Trusted Shops – na warunkach wskazanych na https://www.trustedshops.pl/ 

W przypadku korzystania z Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie Trustbadge. Wskazane powyżej dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie do siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na Stronie.

Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po złożeniu zamówienia w Sklepie Online zdecydują się Państwo na skorzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops. Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Trusted Shops GmbH znajdziecie Państwo na stronie: https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/ 

Trusted Shops GmbH jest oddzielnym od ALWERO administratorem danych osobowych, a skorzystanie z oferowanych przez ten podmiot usług jest dobrowolne i zależy wyłącznie od Państwa decyzji.  Trustbadge i reklamowane w ten sposób usługi stanowią ofertę Trusted Shops.


Wykorzystanie na stronie ALWERO Trustbadge oparte jest na art. 6 ust. 1 Lit. f RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu ALWERO w postaci wzmocnienia Państwa zaufania do naszej Marki. 


Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia w Sklepie Online wyrazili Państwo na to jednoznaczną zgodę, przekażemy Państwa adres e-mail do Trusted Shops (www.trustedshops.pl), aby zostało do Państwa przesłane drogą elektroniczną przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii o zakupie dokonanym w Sklepie Online.
Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres mailowy: shop@alwero-wool.com lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Trusted Shops.


KONTAKT Z ALWERO 

Podczas Państwa kontaktu z ALWERO uzyskujemy dostęp wyłącznie do danych osobowych, które nam Państwo udostępnią, tj. np. imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Prosimy o nie udostępnianie nam innych danych osobowych niż niezbędne celem udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. 

Wybór sposobu komunikacji oraz zakres udostępnionych nam przez Państwa danych jest całkowicie zależny od Państwa decyzji, a brak ich udostępnienia może wpłynąć na brak uzyskania wnioskowanych informacji, np. w przypadku zapytania dotyczącego kosztów wysyłki istotne jest uzyskanie danych umożliwiających dokonanie wyceny, a związanych z lokalizacją Miejsca dostawy.

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z ALWERO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 Lit. f RODO, czyli realizacja prawnie uzasadnionych interesów ALWERO w postaci komunikacji z osobą kierująca do ALWERO zapytanie.

Odbiorcami opisanych danych osobowych są pracownicy ALWERO obsługujący zapytanie oraz dostawcy usług IT, z których korzysta ALWERO.

Państwa dane przetwarzać będziemy przez najkrótszy możliwy okres czasu od dnia złożenia zapytania, mając na uwadze czas konieczny do rozpatrzenia prośby lub wniosku Klienta oraz ewentualnych roszczeń mogących mieć związek z określonym zdarzeniem będącym przyczyną kontaktu, a także przepisów prawa nakładających obowiązek przechowywania pewnych dokumentów przez określony czas. 

KORZYSTANIE Z PRAWA ODSTĄPIENIA 

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z prawa odstąpienia na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu Online niezbędnym będzie złożenie przez Państwa stosownego oświadczenia i doręczenie go ALWERO. W związku z tym zobowiązani będziecie Państwo do udostępnienia nam danych umożlwiających realizację zgłoszonych nam żądań. 

Podstawa prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 Lit. c RODO w zw. z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, czyli skorzystanie przez Państwa z przepisów prawa dotyczących odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 

Odbiorcami opisanych danych osobowych są pracownicy i współpracownicy ALWERO odpowiedzialni za sprawy związane z obsługą zwrotów oraz podmioty dostarczające nam infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie Sklepu Online, w tym współpracujący z nami specjaliści IT oraz hostingodawca. Dodatkowo w związku z koniecznością odesłania do nas zakupionego Towaru skorzystacie Państwo z usług wybranego przez siebie podmiotu, któremu zlecicie dostawę Towaru do ALWERO, jest to jednak odrębny od ALWERO administrator danych, którego wybieracie według własnego uznania, mając na uwadze zapisy Informacji o możliwości skorzystania z prawa odstąpienia.

Czas przetwarzania danych osobowych przez ALWERO uzależniony jest od uregulowanego przepisami prawa czasu możliwości skorzystania przez Państwa z prawa odstąpienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także mając na uwadze czas konieczny do uwzględnienia lub odmowy uwzględnienia Państwa oświadczenia w tym zakresie. 

KORZYSTANIE Z REKLAMACJI

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z prawa do złożenia reklamacji w zakresie zakupionego Towaru na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu Online niezbędnym będzie złożenie przez Państwa stosownego oświadczenia i doręczenie go ALWERO. W związku z tym zobowiązani będziecie do udostępnienia nam danych umożlwiających realizację Państwa prawa.  

Podstawa prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 Lit. c RODO w zw. z art.556 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, czyli skorzystanie przez Państwa z przepisów prawa dotyczących rękojmi za wady zakupionego Towaru. 

Odbiorcami opisanych danych osobowych są pracownicy i współpracownicy ALWERO odpowiedzialni za sprawy związane z obsługą reklamacji oraz podmioty dostarczające nam infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie Sklepu Online, w tym współpracujący z nami specjaliści IT oraz hostingodawca. Dodatkowo w związku z ewentualną koniecznością odesłania do nas zakupionego Towaru może okazać się, że skorzystacie Państwo z usług wybranego przez Państwa podmiotu, któremu zlecicie dostawę Towaru do ALWERO, jest to jednak odrębny od ALWERO administrator danych, którego wybieracie według własnego uznania, mając na uwadze zapisy Procedury składania reklamacji.

Czas przetwarzania danych osobowych przez ALWERO uzależniony jest od uregulowanego przepisami prawa czasu możliwości skorzystania przez Państwa z przepisów regulujących prawną możliwość złożenia reklamacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a także mając na uwadze czas konieczny do uwzględnienia lub odmowy uwzględnienia Państwa żądania. 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

W celu skorzystania ze Sklepu Online:

 • poprzez zamówienie dostarczenia Towaru do wybranego przez Państwa Miejsca dostawy  ALWERO na Państwa wyraźne życzenie przekazuje udostępnione nam dane osobowe współpracującym z ALWERO firmom transportowym – w celu realizacji usługi dostarczenia zakupionych Towarów, w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi przewozu, tj.:
  • DHL Parcel Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Osmańskiej 2, w Warszawie 02-823;
  • spółka z grupy kapitałowej Integer.pl
 • poprzez dokonanie zapłaty za zakupione Towary przy wykorzystaniu sposobów płatności oferowanych przez współpracujących z ALWEOR Operatorów płatności bezgotówkowych ALWERO przekierowuje Państwa na stronę płatności administrowaną przez takiego Operatora;

Zasady korzystania z usług świadczonych przez Trusted Shops zostały omówione w części Polityki poświęconej TRUSTBADGE.

Firmy transportowe, Trusted Shops oraz Operatorzy płatności bezgotówkowych zwani są dalej: Partnerami. Dane osobowe udostępnione Partnerom są przetwarzane przez te podmioty na zasadach wynikających z ich wewnętrznych regulacji, na które ALWERO nie ma żadnego wpływu i w zakresie których rekomendujemy zapoznanie się z nimi przed skorzystaniem z określonych usług przez nie świadczonych. 

Zasady przetwarzania danych osobowych przez firmy kurierskie znajdziecie Państwo pod adresem:

https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/o-dhl/przetwarzanie-danych-osobowych.html

https://inpost.pl/polityka-prywatnosci#policy-inpost-pp

W momencie, w którym Klient staje się klientem Partnera administratorem jego danych osobowych w tym zakresie staje się Partner.

Państwa dane osobowe mogą ponadto zostać udostępnione organom administracji publicznej uprawnionym na mocy przepisów prawa do uzyskania takiego dostępu, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

NEWSLETTER


Jeśli zapiszą się Państwo do naszego Newslettera, wówczas będziemy korzystać z Państwa danych wykorzystanego do subskrypcji adresu email  w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach, i kolekcjach drogą elektroniczną na zasadach wynikających z Regulaminu serwisu.

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość ze stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w przesłanej Państwu w ramach dystrybucji Newslettera wiadomości emai. Po otrzymaniu Państwa rezygnacji udostępniony nam adres email zostaje usunięte z naszej bazy danych dotyczącej Newslettera.

Podstawa prawną takiego przetwarzania jest Państwa zgoda, tj. art. 6 ust. 1 Lit. a RODO dotycząca otrzymywania od ALWERO informacji marketingowych drogą mailową. 

Odbiorcami opisanych danych osobowych są pracownicy i współpracownicy ALWERO odpowiedzialni za sprawy związane z obsługą Newslettera oraz podmioty dostarczające nam infrastrukturę umożliwiającą wysyłkę Newslettera, w tym współpracujący z nami specjaliści IT oraz hostingodawca. 

ANALITYKA INTERNETOWA

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
Strona używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com), co służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 Lit. f RODO),, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Odwiedzających ze Strony – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Odwiedzających ze Strony są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na Stronie anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć we wskazany powyżej link, aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics Stronie. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

REKLAMA ZA POMOCĄ NARZĘDZI DO E-MARKETINGU

Z pomocą Google Adwords promujemy naszą Stronę w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji korzystania ze Strony automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego Odwiedzającego tzw. plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 Lit. f RODO), polegającego na optymalnym działaniu Strony na rynku.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty Stronie w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.


Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod podanym linkiem.

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.

KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Na Stronie używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) do prowadzonych przez ALWERO profilów w serwisach  społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn (dalej: Media społecznościowe), a także w serwisie Youtube. 

Wyświetlając  naszą Stronę Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Mediów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze Stroną. Dzięki tej integracji Media społecznościowe otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą Stronę, nawet jeśli nie korzystacie Państwo z tych Mediów, w tym nie posiadacie zarejestrowanego tam profilu. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera usługodawcy dostarczającego Media społecznościowe i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z wskazanych serwisów społecznościowych, to usługodawca dostarczający dany serwis społecznościowy będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej Stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na Stronie bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (https://noscript.net/).


W przypadku wtyczki oraz materiałów video z Youtube  dostępnych na profilu ALWERO w tym serwisie aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że Youtube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających Stronę, chyba że odtworzą one konkretny materiał wideo.

Przetwarzamy dane osób, które przeglądają, komentują, polubiły, obserwują lub udostępniły nasze profile w Mediach społecznościowych oraz na Youtube  lub publikowane w tych serwisach treści. Przetwarzamy dane osobowe, które Państwo (wskutek konkretnych ustawień prywatności stosowanych : w Mediach społecznościowych oraz na Youtube) nam udostępnili, tj. np. imię i nazwisko, nazwę użytkownika danego profilu w Mediach społecznościowych i udostępnione za pośrednictwem Państwa profili dane publiczne, pliki cookies i wygenerowane w oparciu o nie statystyki. W przypadku osób niezarejestrowanych w tych serwisach przetwarzanym wyłącznie anonimowe dane statystyczne.

ALWERO jest współadministratorem danych osobowych osób, które korzystają z naszych profili w Mediach społecznościowych oraz na Youtube  w związku z posiadanymi na nich zarejestrowanymi profilami prywatnymi, jednakże w żaden sposób nie ma wpływu na regulacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.  

Wtyczki video dla Youtube udostępnia dostawca w osobie Google Inc. Serwis Youtube prowadzony jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), przy czym podmiotem dostarczającym Usługę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, firma zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.  

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych na Youtube znajda Państwo pod poniżej wskazanym adresem:

https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółkę Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 (USA) będącego dostawcą Instagrama oraz Facebooka regulują regulaminy dostępne pod poniżej wskazanymi adresami:

https://www.facebook.com/policy.phphttps://help.instagram.com/155833707900388

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Wilton Place, Dublin 2, (Ireland) będącego dostawcą LinkedIn dla użytkowników  tego serwisu mieszkających na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii regulują regulaminy dostępne pod poniżej wskazanymi adresami:

https://privacy.linkedin.com/pl-pl?lr=1

Przetwarzanie w zakresie KORZYSTANIA Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIWYCH ma miejsce do czasu wycofania się przez Państwa z interakcji (konkretnych lub wszystkich) z konkretnym Medium społecznościowym lub serwisem Youtube lub wprowadzenia stosownych zmian w ustawieniach prywatności swojego profilu w tych serwisach lub jego usunięcia.

Źródłem Państwa danych osobowych jesteście Państwo Wy sami oraz wskazane serwisy. (w zakresie założonego tam przez Państwa profilu).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z prowadzonymi przez nas profilami w Mediach społecznościowych oraz na Youtube, a także związanych z wykorzystaniem wtyczek jest  art. 6 ust. 1 Lit. f RODO, czyli realizacja prawnie uzasadnionych interesów ALWERO w postaci marketingu usług własnych ALWERO  w tym nawiązanie i budowanie pozytywnych relacji z sympatykami Marki, umożliwienie łatwego kontaktu z ALWERO, a także przekazywanie tym osobom wiadomości o charakterze marketingowym i informacyjnym, w tym celem budowania wizerunku Marki.

Pośrednim celem wykorzystania Państwa danych osobowych może być kwestia ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (Państwa lub ALWERO) – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu korzystania z mediów społecznościowych przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. ALWERO powołując się na swój uzasadniony interes polegający na ochronie jego praw (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO) zastrzega sobie prawo przetwarzania takich danych osobowych w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Korzystanie z Mediów społecznościowych oraz serwisu Youtube, w tym udostępnianie za ich pośrednictwem danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a zakres, forma i samo udostępnienie danych zależy tylko i wyłącznie od każdej korzystającej z nich osoby i dokonanych przez nią ustawień w zakresie prywatności. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych w przypadku korzystania z Mediów społecznościowych są: ALWERO, inni użytkownicy Mediów społecznościowych, wskazani dostawcy usług w postaci Mediów społecznościowych i serwisu Youtube,  osoby współpracujące z ALWERO w zakresie prowadzenia naszych profili w wymienionych serwisach.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA, W TYM W ZAKRESIE ŻĄDANIA PRZEKAZANIA, ZMIANY LUB USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH 

Każda osoba ma prawo żądania, by ALWERO przesłało przetwarzane przez nas dane osobowe wnioskującej osoby bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Przetwarzane przez ALWERO dane osobowe mogą być przeglądane, poprawiane, usuwane i zmieniane (dalej: modyfikacja danych) przez osoby, których dotyczą w każdym czasie, z zastrzeżeniem zapisów poniżej.

Dane podawane podczas kontaktu z ALWERO mogą zostać zmodyfikowane, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych może uniemożliwić kontakt ALWERO z Klientem, a w przypadku realizacji zamówienia, rozpatrywania reklamacji lub zgłoszonego oświadczenia w zakresie realizacji prawa odstąpienia usunięcie pewnych danych nie jest możliwe do czasu zakończenia określonych przewidzianych prawem czynności.

Dane wykorzystywane przez Państwa do korzystania z Mediów społecznościowych oraz TRUSTBADGE,  mogą zostać przez nich zmodyfikowane na zasadach wskazanych przez podmioty  udostępniające te usługi, tj. wskazane serwisy społecznościowe, serwis Youtube oraz Trusted Shops. 

Modyfikacja danych nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami na rzecz ALWERO.

Modyfikacja danych może wiązać się z powstaniem kosztów, o których mowa w postanowieniach Regulaminu Serwisu dotyczących korzystania przez Państwa ze świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi.

Każdy ma prawo zwrócić się do ALWERO z żądaniem usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących jego osoby oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, zwłaszcza w sytuacji, gdy Państwa dane osobowe zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały przez nas zebrane.

Udostępnianie lub przekazanie przetwarzanych przez ALWERO danych osobowych może nastąpić tylko po skontaktowaniu się z ALWERO oraz przedstawieniu przez wnioskującego prośby o przekazanie lub udostępnienie określonych danych osobowych oraz pod warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. 

Nie możemy zmienić danych zbieranych automatycznie, gdyż nie są one przez nas generowane, a służą one do celów statystycznych.

Usunięcie danych, ograniczenie ich przetwarzania, sprzeciw wobec ich przetwarzania zaistniałe wskutek złożonego przez Klienta lub Odwiedzającego żądania może wiązać się z brakiem możliwości korzystania przez niego z  udostępnionych funkcjonalności Strony, wtyczki Trustbadge czy wtyczek lub profilu ALWERO w Mediach Społecznościowych i serwisie Youtube – w zależności od treści złożonego przez Klienta lub Odwiedzającego żądania.

SKARGA DO ORGANU NADZORU

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez ALWERO ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga).

Skarga powinna być zaadresowana na Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.

Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

ALWERO niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poza wskazanymi w Polityce prywatności, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby udostępniającej swoje dane, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów administracji publicznej.

ALWERO przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Swoje obowiązki ALWERO wykonuje za pomocą wdrożenia odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych wymaganych przepisami prawa i mając na uwadze możliwe ryzyka związane ze specyfiką branży w jakiej działa.

ALWERO zapewnia, aby dane osobowe były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”); 
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa;

Każda osoba proszona jest o niezwłocznie zawiadomienie ALWERO o wszelkich zdarzeniach mogących mieć związek z korzystaniem ze Strony, Sklepu Online, czy profilów ALWERO w Mediach Społecznościowych, a mogących skutkować naruszeniem jego danych osobowych, a także wszelkich innych naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z kontaktem lub współpracą z ALWERO.

PLIKI COOKIES

 • Strona wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka, dalej: Cookies).
 • Cookies są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze Użytkownika.
 • Cookies używane przez ALWERO są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Państwa urządzenie, za pomocą którego korzystacie ze Strony.
 • Użytkownik może zmienić sposób korzystania z Cookies przez przeglądarkę, którą stosuje, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą od ALWERO.
 • Celem dokonania stosownych ustawień ALWERO rekomenduje zapoznanie się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przez Państwa przeglądarki internetowej.
 • Szczegółowe zestawienie wykorzystywanych przez ALWERO plików cookies, ich nazwy oraz celu, dla którego są wykorzystywane, a także czasu ich wykorzystania znajdą Państwo w Polityce Cookies.
 • Komunikat dotyczący stosowanej Polityki Cookies oraz możliwości akceptacji cookies, ich weryfikacji lub rezygnacji z nich udostępniony jest w pasku wyświetlanym podczas zainicjowanej próby korzystania ze Strony.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zapoznanie się z Polityką prywatności oznacza, że zostaliście Państwo poinformowani o:

 • danych rejestrowych oraz danych kontaktowych ALWERO;
 • kategoriach przetwarzanych przez ALWERO Państwa danych osobowych;
 • celach przetwarzania udostępnionych danych osobowych oraz podstawie prawnej ich przetwarzania;
 • odbiorcach udostępnionych danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
 • okresie, przez który udostępnione nam dane osobowe będą przechowywane;
 • prawie do żądania od ALWERO dostępu do udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawie do przenoszenia danych;
 • prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • charakterze (dobrowolności lub obowiązku) udostępnienia danych osobowych ALWERO oraz konsekwencjach ich niepodania.

ALWERO jest uprawnione do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. 

Do zmiany Polityki prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu serwisu zawarte w postanowieniach końcowych, z zastrzeżeniem zapisów Polityki.

ALWERO nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego w rozumieniu RODO, nie korzysta również z podmiotów przetwarzających dokonujących takiego przekazania.

Państwa dane podczas ich przetwarzania przez
ALWERO nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Na Stronie mogą Państwo znaleźć przekierowania do innych stron internetowych (tj. Mediów Społecznościowych, serwisu Youtube, Trusted Shops, Operatorów płatności bezgotówkowych) co ma na celu umożliwienie Państwu szybszego uzyskania interesujących Państwa informacji. Strony te są administrowane przez podmioty trzecie, całkowicie niezależne od ALWERO. Przed rozpoczęciem aktywnego korzystania z tych stron rekomendujemy zapoznanie się z stosowaną przez te podmioty polityką prywatności i zasadami funkcjonowania.

PRIVACY POLICY

Thank you for your interest in our products. Protecting your privacy is of utmost importance to us. Below you will find details on the purposes, type, scope and manner of processing of your personal data by ALWERO.

Whenever the document refers to the GDPR it should be understood as Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

The use of cookies by ALWERO, including the manner in which the user of the Website (Visitor) can modify the scope and purpose of that use, is regulated in the Cookies Policy document available on the Website. The cookie banner automatically appears on the Website during the first contact with the Visitor and then, as a result of his activity is minimised and continuously visible in the bottom left  corner of the screen (the “Privacy and Cookies” button) – allowing adaptation of the use of cookies to the preferences of the Visitor.

Your personal data controller is Alwero sp. z o.o. with registered office in Hecznarowice, ul. Krakowska 1 (Hecznarowice 43-330), tax ID no.: 9372666131, statistical ID no.: 243220390, share capital: PLN 7,071,500, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Bielsko-Biała, 8th Economic Division, under number 0000456429 (hereinafter: ALWERO).

GENERAL PROVISIONS

The Privacy Policy is an integral part of the Terms and Conditions of the Website and the Terms and Conditions of the Online Store. The terms used in this Policy which are defined in the Terms and Conditions of Shopping at the Online Store carry that same meaning.

Before providing us with any personal data, we recommend that you read the Privacy Policy and the Terms and Conditions of the Website and if you place orders or exercise the right to withdraw from the contract or file a complaint, read the Terms and Conditions of the Online Store as well. Subscribing to the Newsletter, placing orders or using the User Account is not possible before confirming that you have read and accept the content of those documents beforehand.

The Privacy Policy does not modify the Clients’ rights in terms of warranty or the right to withdraw from the contract concluded remotely in relation to the provisions of the Terms and Conditions of Shopping at the Online Store, but merely specifies more precisely and supplements the provisions of the Terms and Conditions of the Website and the Terms and Conditions of the Online Store in the scope related to personal data processing.

All contact details of ALWERO are specified on the Website in the CUSTOMER SERVICE AND CONTACT tab.

Complaints relating to the obligations of ALWERO and the rights of the Clients under the Privacy Policy are regulated by the Terms and Conditions of the Website in the part concerning complaints.

In case of any additional questions about the protection of your privacy, please contact us at shop@alwero-wool.com  

DATA ACQUISITION

We acquire your personal data only if you have made them available to us voluntarily, i.e. at the time of:

 • using the Website (hereinafter the WEBSITE USAGE);
 • doing shopping at the Online Store (hereinafter the ONLINE STORE USAGE);
 • creating and using the User Account, including creating the so-called wish list (hereinafter the USER ACCOUNT USAGE);
 • evaluating our services by means of Trustbadge made by Trusted Shops (hereinafter the TRUSTBADGE USAGE);
 • initiating contact with ALWERO (not related to any specific order, the exercise of the right to withdraw from a contract made remotely (hereinafter the “right to withdraw”) or the filing of a complaint) by telephone or e-mail or in person (hereinafter CONTACT WITH ALWERO);
 • exercising the right to withdraw relating to the purchased Goods – on the Terms and Conditions of the Online Store (hereinafter EXERCISE OF THE RIGHT TO WITHDRAW);
 • exercising the right to file a complaint relating to the purchased Goods – on the Terms and Conditions of the Online Store  (hereinafter EXERCISE OF THE RIGHT TO FILE A COMPLAINT);
 • subscribing to and using the Newsletter – on the Terms and Conditions of the Website (hereinafter the NEWSLETTER USAGE);
 • using plug-ins to the social media and YouTube – on the Terms and Conditions of the Website (hereinafter the SOCIAL MEDIA USAGE);

WEBSITE USAGE

Upon each use of the Website, the server automatically saves only the so-called server logs, e.g. requested file name, the Visitor’s IP address, call date and time, the amount of sent data and the querying online service provider (access data), domain name, web browser type and operating system type, and documents the so-called page call.


Those data are analysed only to make sure that the Website works properly and to improve our offer. 

The legal basis for such processing is Art. 6(1)(f) of GDPR, that is our legitimate interest consisting in proper presentation of our offer and running of statistics (helpful to us for our marketing purposes). All access data are removed within seven days from the time you leave the Website.

The recipients of the above data are the ALWERO employees and co-workers responsible for matters related to running our Website and the entities providing us with the infrastructure that allows running the Website, including the IT specialists and the hosting provider cooperating with us.

ONLINE STORE USAGE

To allow the Visitor to do shopping at the Online Store without creating or logging into the User Account, ALWERO must gain access to  data that allow order execution, i.e. identification of the purchaser of the Goods, the Place of Delivery of the purchased Goods, the data required for transaction settlement – as per the Terms and Conditions of the Online Store. Please do not provide us with any personal data other than those required for order execution.

The person providing the personal data is obliged to provide true and complete personal data not infringing third party rights.

The personal data are processed for the purpose of executing your Order, including issuance of an appropriate invoice (if you chose such a transaction documentation option). The legal basis for such processing is Art. 6(1)(b) of GDPR, that is to perform a contract to which the data subject is a party or to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract.

The recipients of the above data are the ALWERO employees and co-workers responsible for matters related to running Online Store and serving the Client as well as the entities providing us with the infrastructure that allows running the Website, including the IT specialists and the hosting provider cooperating with us. In addition, a limited access to your data will be provided to third parties in the form of the Non-Cash Payment Operator that you chose for transaction payment and the carrier that you chose for the delivery of the ordered Goods. 

ALWERO will process the personal data for the lead time and a period for processing any claims connected with it, subject to the period prescribed by the provisions of law imposing the obligation to retain some document for a certain period of time (e.g. the Accounting Act).

USER ACCOUNT USAGE 

To allow Clents to use the functions of the User Account, do shopping at the Online Store using the data previously provided during the execution of earlier orders or the registration of the User Account, ALWERO concludes with you a contract of service of  the User Account, which entails the necessity to obtain your data allowing the performance of such a contract, including you identification of  the holder of the User Account – as per the Terms and Conditions of the Online Store. Please do not provide us with any personal data other than those required for the registration of the account and supplementation of your data. 

The person providing the personal data is obliged to provide true and complete personal data not infringing third party rights.

The personal data are processed for the performance of the contract of use of the User Account, including the completion of the registration leading to its creation. The legal basis for such processing is Art. 6(1)(b) of GDPR, that is to perform a contract to which the data subject is a party or to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract. The usage of the User Account is voluntary and depends solely on your decision.

The recipients of the above data are the ALWERO employees and co-workers responsible for matters related to serving the User Accounts and the entities providing us with the infrastructure that allows running the Website, including the IT specialists and the hosting provider cooperating with us. 

ALWERO will process the personal data for a period when you use the service connected with the running of the User Account. Any resignation is entirely up to you and may be effected at any time by removing the account – by clicking on the “REMOVE ACCOUNT” button available in the MY ACCOUNT tab after you log in the User Account. 

TRUSTBADGE USAGE 

The Website is integrated with Trustbadge belonging to Trusted Shops GmbH with registered office at Subbelrather Str. 15c, 50823 Cologne, Germany (www.trustedshops.pl), hereinafter: Trusted Shops. We use Trustbadge to present the Trusted Shops Quality Mark we have obtained, the opinions we have gathered from our Clients. Moreover, we use Trustbadge to present the offer of Trusted Shops.

Using Trustbadge is voluntary and consist in your reading Clients’ opinions and evaluations provided about the Online Store so far or providing such an opinion and evaluation and in the possibility of concluding a contract ensuring the protection of a Trusted Shops buyer – on the terms specified at https://www.trustedshops.pl/ 

While using of Trustbadge, the server automatically saves only the so-called server logs, containing for instance your IP address, call date and time, the amount of sent data and the querying online service provider (access data), and documents the calls of Trustbadge. The above access data are not analysed and are automatically overwritten within seven days from the end of your visit on the Website.

Other personal data are provided to Trusted Shops if and only if after placing an order at the Online Store, you decide to use Trusted Shops products or you have already registered to use them. In such cases, the agreement concluded between you and Trusted Shops is binding. You will find the terms of the processing of the personal data by Trusted Shops GmbH at https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/ 

Trusted Shops GmbH is a personal data controller separate from ALWERO and using the services offered by that entity is voluntary and depends solely on your decision. Trustbadge and the services advertised in this manner are an offer of Trusted Shops.


Using the Trustbadge on ALWERO’s website is based on Art. 6(1)(f) of GDPR, that is the pursuit of a legitimate interest of ALWERO assuming the form of strengthening your trust in our Brand. 


If during or after order placement at the Online Store, you have consented to it explicitly, we will provide your e-mail address to Trusted Shops (www.trustedshops.pl) so that you are reminded by electronic means of the possibility to express your opinion about the shopping done at the Online Store.


You can withdraw your consent at any time by sending an appropriate message to our e-mail address at shop@alwero-wool.com or directly by filing a declaration with Trusted Shops.


CONTACT WITH ALWERO 

When you contact us, we gain access only to the personal data you share with us, i.e. for instance your full name, e-mail address or telephone number. Please do not provide us with any personal data other than those required for answering your query. 

The selection of the means of communication and the scope of the data you provide to us depends entirely on you. However, the refusal to provide the data may affect the possibility of obtaining the information you request, e.g. it is necessary to obtain the data allowing valuation, linked with the location of the Place of Delivery, in the case of a query for shipping costs.

The personal data are processed for the purpose of allowing contact with ALWERO (legal basis: Art. 6(1) f of GDPR, that is the pursuit of legitimate interests of ALWERO assuming the form of communication with the person sending a question to ALWERO.

The recipients of the above personal data are the ALWERO employees handling the query and the IT service provider engaged by ALWERO.

We will process your data for the shortest possible period from the day of the query, bearing in mind the time required for considering the Client’s request or any claims that may be in connection with the specific event leading to contact as well as the provisions of the law prescribing the obligation of retention of certain documents for a specified period of time. 

EXERCISE OF THE RIGHT TO WITHDRAW 

If you would like to exercise your right to withdraw as per the Terms and Conditions of the Online Store, you will have to prepare a proper declaration and file it with ALWERO. Therefore, you will be obliged to provide us with the data allowing us to exercise your right.  

The legal basis for such processing is Art. 6(1)(c) of GDPR in conjunction with Art. 27 of the Consumer Right Act of 30 May 2014, that is your exercise of the provisions of law on the withdrawal from a contract entered into remotely. 

The recipients of the above personal data are the ALWERO employees and co-workers responsible for matters related to the handling of returns and the entities providing us with the infrastructure allowing us to run the Online Store, including the IT specialists and the hosting provider cooperating with us. In addition, in connection with the necessity to send us the Goods back, you will use the services of the entity selected by you whom you will order the delivery of the Goods to ALWERO; however, this is a data controller separate from ALWERO, whom you chose at your own discretion bearing in mind the provisions of the Notice of the Right of Withdrawal.

The period of processing of personal data by ALWERO depends on the legally regulated period when you can exercise the right to withdraw as per the provisions of the Consumer Right Act of 30 May 2014 and bearing in mind the period required for recognising or rejecting your declaration in this respect. 

EXERCISE OF THE RIGHT TO FILE A COMPLAINT

If you would like to exercise your right to file a complaint relating to the purchased Goods as per the Terms and Conditions of the Online Store, you will have to prepare a proper declaration and file it with ALWERO. Therefore, you will be obliged to provide us with the data allowing us to exercise your right.  

The legal basis for such processing is Art. 6(1)(c) of GDPR in conjunction with Art. 556 and following of the Civil Code of 23 April 1964, that is your exercise of the provisions of the law on implied warranty for defects of the purchased Goods. 

The recipients of the above personal data are the ALWERO employees and co-workers responsible for matters related to the handling of complaints and the entities providing us with the infrastructure allowing us to run the Online Store, including the IT specialists and the hosting provider cooperating with us. In addition, in connection with any necessity to send us the Goods back, it might turn out that you will use the services of the entity selected by you whom you will order the delivery of the Goods to ALWERO; however, this is a data controller separate from ALWERO, whom you chose at your own discretion bearing in mind the provisions of the Complaint Procedure.

The period of processing personal data by ALWERO depends on the legally regulated period when you can make use of the regulations on the legal possibility of filing a complaint as per the provisions of the Civil Code of 23 April 1964 and bearing in mind the period required for upholding or rejecting your demand. 

MAKING PERSONAL DATA AVAILABLE TO THIRD PARTIES

In order to use the Online Store:

 • through the order of delivery of the Goods to the Place of Delivery selected by you, ALWERO, at your explicit request, provides the personal data made available to us to the shipping companies engaged with ALWERO – in order to provide the service of delivery of the purchased Goods – within the scope required for the provision of the service of shipment, i.e.:
  • DHL Parcel Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with registered office at ul. Osmańska 2, Warsaw 02-823;
  • a company from the Integer.pl capital group
 • through payment for the purchased Goods with the methods of payment offered by the Non-Cash Payment Operators engaged by ALWERO, ALWERO redirects you to the payment website administered by such an Operator;

The terms of use of the services provided by Trusted Shops have been set forth in the part of the Policy devoted to TRUSTBADGE.

The shipping companies, Trusted Shops and the Non-Cash Payment Operators are hereinafter referred to as the Partners. The personal data made available to the Partners are processed by them on the terms of their internal regulations, which are beyond control of ALWERO and which we recommend you to read before using the services provided by them. 

The terms of processing of the personal data by courier companies are available at:

https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/o-dhl/przetwarzanie-danych-osobowych.html

https://inpost.pl/polityka-prywatnosci#policy-inpost-pp

When the Client becomes a client of the Partner, the latter becomes the controller of their personal data in this scope.

Your personal data can be made available to public administration authorities which are permitted to obtain such access as a matter of the law, including judicial authorities.

NEWSLETTER

If you subscribe to our Newsletter, we will use the data (i.e. the e-mail address used for subscription) in order to send you our newsletter containing information about products, novelties, promotions, contests, events and collections by electronic means as per the Terms and Conditions of the Website.

You can unsubscribe from the Newsletter at any time by sending us a message with appropriate information or by using the appropriate link placed in an e-mail message sent to you as part of the distribution of the Newsletter. After your request to unsubscribe is processed, your e-mail address will be removed from the database linked with the Newsletter.

The legal basis for such processing is your consent, i.e. under Art. 6(1)(a) of GDPR, for receiving marketing information by e-mail from ALWERO. 

The recipients of the above personal data are the ALWERO employees and co-workers responsible for matters related to the handling of the Newsletter and the entities providing us with the infrastructure allowing us to send the Newsletter, including the IT specialists and the hosting provider cooperating with us. 

WEB ANALYTICS

Application of Google (Universal) Analytics for the purpose of web analytics
Website uses Google (Universal) Analytics, a web analytics tool developed by Google Inc. (www.google.com). The above  serves to protect our legitimate interest (Art. 6 (1) f GDPR) of optimal presentation of our offer. Google (Universal) Analytics uses methods allowing analysis of Visitors’ usage of the Website – for instance cookies. As a rule, the automatically gathered information about Visitors’ usage of the Website is provided to the Google server in the United States and is stored there. Due to IP anonymisation enabled on theWebsite, your IP address is shortened before further provision to the Member States of the European Union or other states being a party to the Agreement on the European Economic Area. Only in extraordinary cases will a full IP address be provided to the Google server in the United States and shortened there. As a rule, the anonymised IP address provided by your web browser as part of Google Analytics is not combined with other Google data.

Google LLC is based in the US and holds an EU-US-Privacy Shield certificate. The current certificate is available at this link.
You can prevent the registration of the data on your usage of our website (including your IP address) gathered via cookies by Google and you can also prevent the processing of such data by Google if you download and install the web browser plug-in from https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Alternatively, instead of installing the web browser plug-in, you can click on this link to disable data gathering by Google Analytics on the Website. In such a case, an opt-out cookie will be saved on your end device. If you remove your cookies, you will have to click on the above link again.

ADVERTISING WITH E-MARKETING TOOLS

We use Google Adwords to promote the Website in search results and on third party websites. For this purpose, each visit to the Website leads to automatically leaving the so-called remarketing cookie, made by Google, on the device of every Visitor; the cookie allows displaying interest-based ads by means of a pseudonymous identifier (ID) and on the basis of the websites you visit. The above serves to protect our legitimate interest of optimal operation of our website on the market (Art. 6 (1) f GDPR).

Data are processed further if and only if you have given Google your consent to combine the browsing and application use history with your account and to use the information from your Google account to personalise the ads displayed on websites. In such a case, if you are logged in to the Google website when visiting the Website, Google will use your data together with the Google Analytics data to create and define lists of target groups for the purpose of remarketing on different devices. For this purpose, Google temporarily combines your personal data with the Google Analytics data to create target groups.


The Google AdWords Remarketing service is offered by Google LLC (www.google.com). Google LLC is based in the US and holds an EU-US-Privacy Shield certificate. The current certificate is available at this link.
You can disable remarketing cookies by clicking on this link. In addition, you can enquire about the use of cookies and proper settings on the website of Digital Advertising Alliance.

SOCIAL MEDIA USAGE

The Website uses the so-called social media plug-ins (“plug-ins”) to ALWERO’s social media profiles on Facebook, Instagram, LinkedIn (hereinafter the Social Media) and YouTube. 

By viewing our Website, your web browser establishes a direct connection with the servers of the Social Media. The content of the plug-in is transmitted directly to your web browser by the given service provider and integrated with the Website. Thanks to the integration, the Social Media are informed that your web browser has viewed our Website even if you do not use such Media, including not possessing a registered profile there. Such information (along with an IP address) is sent by your web browser directly to the server of the service provider of the Social Media and stored there. If you log in to one of the above social media website, the service provider of that website will be able to directly assign your visit on our Website to your profile on that social media website. If you use the given plug-in, e.g. click on the “Like” or “Share” button, proper information will also be sent directly to the server of the given service provider and stored there. Such information will subsequently be published on the given social media website and can be seen by the individuals added as your contacts.

If you do not want the social media websites to assign the data gathered during visits on our Websites directly to your profile on the given website, you have to log out of that website before visiting our Website. You can also entirely disable the loading of the plug-ins on the website by using an extension appropriate for your web browser, e.g. script blocking by means of “NoScript” (https://noscript.net/).


In the case of YouTube plug-in and videos available in the ALWERO YouTube profile, extended personal data protection has been enabled. This means that YouTube does not download or store information about the visitors of the Website unless they play a specific video.

We process the personal data of the individuals who browse, comment, like, follow or share our profiles on the Social Media and YouTube or the content published on those websites. We process the personal data which you (as a result of certain privacy settings used on the Social Media and on YouTube) have provided to us, e.g. full name, name of the User of a given profile in Social Media and the public data made available via your profiles, cookies and the statistics generated on their basis. In the case of individuals not signed up to those websites, we process anonymous statistical data only.

ALWERO is a joint controller of the personal data of the individuals who use our profiles on the Social Media and on YouTube via their registered private profiles, but it has not any influence on the regulations on the terms of the processing of personal data by those entities.  

YouTube video plug-ins are provided by Google Inc. YouTube is run by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”), but the entity providing the Service in the European Economic Area and Switzerland is Google Ireland Limited, a company registered and operating under the Irish law (registration number: 368047) with registered office at Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.  

You can find the terms of the processing of personal data on YouTube at

https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms

The terms of the processing of personal data by Facebook, Inc. with registered office at 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 (US), the provider of Instagram and Facebook, are regulated by the terms and conditions at

https://www.facebook.com/policy.phphttps://help.instagram.com/155833707900388

The terms of the processing of personal data by LinkedIn Ireland Unlimited Company with registered office at Wilton Place, Dublin 2, (Ireland), the provider of LinkedIn for the users of that website who live in the European Economic Area and Switzerland, are regulated by the terms and conditions available at

https://privacy.linkedin.com/pl-pl?lr=1

The processing as part of the SOCIAL MEDIA USAGE occurs until you withdraw from the interactions (specific ones or all) with the given Social Media or YouTube, make relevant changes in the privacy settings of your profile on those websites or remove such a profile.

The sources of your personal data are you yourself and the above websites (within the boundaries of the profiles you create there).

The legal basis for the processing of your personal data in connection with our profiles on the Social Media and YouTube and in connection with the application of the plug-ins is Art. 6(1)(f) of GDPR, i.e. the pursuit of ALWERO’s legitimate interests of marketing own services, including establishing and building positive relations with Brand fans, allowing easy contact with ALWERO and providing such individuals with marketing and information content, also for the purpose of building the image of the Brand.

An intermediate purpose of using your personal data can be an issue of establishing, asserting or defending claims (yours or ALWERO’s) – if such a situation occurs during or after the use of the social media and for a period up to the limitation of the above claims, and after that time – only to the extent to which this is prescribed as a matter of the law. Invoking its legitimate interest of protection of its rights (legal basis: Art. 6(1)(f) of GDPR), ALWERO reserves the right to process such personal data in order to establish and assertion of claims or defence against them.

Using the Social Media and YouTube, including making personal data via them, is entirely voluntary and the scope, form and the act of making available itself depend solely on their users and their privacy settings. 

In the case of the Social Media Usage, the recipients of your personal data are: ALWERO, other users of the Social Media, the specified service providers in the form of the Social Media and YouTube and the individuals cooperating with ALWERO in running our profiles on the above websites.

YOUR RIGHTS, INCLUDING REQUEST FOR TRANSFER, MODIFICATION OR ERASURE OF PERSONAL DATA 

Every individual can request ALWERO to send their personal data processed by us directly to another controller if technically feasible. The personal data processed by ALWERO can be browsed, corrected, erased and modified (hereinafter the data modification) by the data subjects at any time, subject to the provisions below.

The data provided during contact with ALWERO can be modified provided that the erasure of the data may prevent contact between ALWERO and the Client; moreover, in the case of the execution of an order, the handling of a complaint or a filed declaration to the effect of exercising the right to withdraw, certain data cannot be removed until the activities prescribed the law are finished.

The data you use to use the Social Media and TRUSTBADGE can be modified on the terms specified by the entities providing those services, i.e. the above social media, YouTube and Trusted Shops. 

The modification of your data does not entail any additional fees payable to ALWERO.

Modification of  data may lead to costs, specified in the Terms and Conditions of the Website, of your use of the third party service of data transmission provided via a mobile telephone network or via a Wi-Fi connection.

Every individual can request ALWERO to access, erase, rectify or restrict the processing of their personal data and exercise the right to object to such processing, particularly in the situation where your personal data have been gatherecollectedd in breach of regulations or are redundant for the pursuit of the purpose for which they have been collected by us.

ALWERO can make available or transfer personal data only after the requesting party’s contacting ALWERO and requesting transfer or provision of specific personal data and provided that this is not at variance with the effective provisions of the law. 

We cannot modify the data gathered automatically as they are not generated by us and serve statistical purposes.

The erasure of data, restriction of their processing and objection to their processing due to a request filed by the Client or a Visitor may lead to them being prevented from using their favourite features of the Website, the Trustbadge plug-in or the plug-ins or ALWERO’s profile on the Social Media and YouTube – depending on the content of the request submitted by the Client or the Visitor.

COMPLAINT TO A SUPERVISORY AUTHORITY

Every person whose personal data are processed by ALWERO can lodge a complaint with a supervisory authority (hereinafter the Complaint).

The Complaint must be addressed to the Personal Data Protection Office at ul. Stawki 2 , 00-193 Warsaw.

The Complaint can also be lodged by the ESP electronic inbox; to use that means of communication, follow the instructions published at https://uodo.gov.pl/pl/83/155

PERSONAL DATA SECURITY

ALWERO hereby informs that it never requests provision of any personal data, except for those specified in the Privacy Policy, and does not provide, sell or lend the gathered personal data to any third parties unless the data subject has given their express consent or expressed such a wish or the public administration authorities that are authorised by law request such data.

ALWERO processes personal data in a manner ensuring proper security of the personal data, including protection against unauthorised or unlawful processing and accidental loss, damage or destruction. ALWERO performs its obligations by implementing appropriate technical or organisational measures as required by law and bearing in mind the possible risks related by the specific nature of the industry in which it operates.

ALWERO guarantees that personal data are:

 • processed lawfully, reliably and transparently for the data subject;
 • gathered in specific clear and legitimate purposes and not processed further in variance with such purposes;
 • adequate, appropriate and limited to the minimum scope required for the purposes for which they are processed (“data minimisation”); 
 • correct and updated if needed;
 • stored in the form allowing identification of the data subject for a period not longer than what is necessary to fulfil the purposes for which the data are processed unless the provisions of law prescribe otherwise.

Every individual is asked to immediately notify ALWERO of any events which may be linked to the usage of the Website, the Online Store or ALWERO’s Social Media Profiles and which may result in the breach of their personal data and any other breaches of the security principles connected with the contact or cooperation with ALWERO.

COOKIES

 • The website uses cookies (hereinafter the Cookies).
 • The Cookies are small files consisting of strings of letters and characters stored on the User’s computer.
 • The Cookies used by ALWERO are safe and do not harm the device which you use to browse the Website.
 • The User can change the manner in which their web browser uses the Cookies, including blocking or removing those which originating from ALWERO.
 • For proper settings, ALWERO recommends reading the manual or the help topics of your web browser.
 • A detailed specification of the cookies used by ALWERO, their names, the purposes for which they are used and the duration of their use can be found in the Cookies Policy.
 • The notice on the effective Cookies Policy and the possibility of accepting cookies, verifying them or resigning from them is made available in the bar displayed during an initiated attempt at using the Website.

FINAL PROVISIONS

Reading the Privacy Policy means that you have been informed about:

 • registration data and contact details of ALWERO;
 • categories of your personal data processed by ALWERO;
 • purposes of processing of the provided personal data and the legal basis for their processing;
 • recipients of the provided personal data or the categories of the recipients if they exist;
 • period for which the personal data provided to us will be stored;
 • right to request ALWERO to grant access to the personal data you have provided to us, to rectify them, erase them or restrict their processing or to the right to object to processing;
 • right to data portability;
 • right to lodge a complaint with a supervisory authority;
 • nature (voluntary or obligatory) of providing personal data to ALWERO and the consequences of refusal to provide them.

ALWERO is entitled to amend this Policy. 

Amendments to this Privacy Policy are governed by the final provisions of the Terms and Conditions of the Website, subject to the provisions of this Policy.

ALWERO does not transfer your personal data to a third country as per GDPR and it does not use processors who carry out such transfers.

When your data are processed by ALWERO, they are not subject to automated decision-making, including profiling.

The Website contains links to other websites (i.e. the Social Media, YouTube, Trusted Shops and the Non-Cash Payment Operators), which aims to allow you faster access to the information that may be of your interest. Those websites are administered by third parties beyond any control of ALWERO. Before proceeding to actively use those websites, we recommend reading the privacy policy and operating principles of those entities.

en_GB

Newsletter