Regulamin serwisu

Do Państwa dyspozycji oddajemy dokument, będący regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a wskazuje m.in. wymagania techniczne konieczne dla korzystania ze Sklepu Online i Strony oraz kwestię świadczenia przez ALWERO usług elektronicznych przy wykorzystaniu Strony, w tym korzystania z Konta użytkownika czy z Newslettera.

UWAGA: 

Strona adresowana jest wyłącznie osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych

Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi „Newsletter” należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem Serwisu.

Informujemy również, że wszelkie kwestie dotyczące zasad dokonywania zakupów w Sklepie Online oraz z przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies dostępne są na stronie:

 1. Procedura reklamacji: https://shop.alwero-wool.com/procedura-skladania-i-obslugi-reklamacji/ 
 2. Polityka prywatności:https://shop.alwero-wool.com/polityka-prywatnosci/ 
 3. Regulamin zakupów w Sklepie Online: https://shop.alwero-wool.com/regulamin-zakupow-w-sklepie-online/ 

Jeśli którykolwiek z zapisów jest dla Państwa niejasny lub budzi Państwa wątpliwość – zapraszamy do kontaktu osobistego w Sklepie stacjonarnym oraz za pośrednictwem wskazanych na Stronie danych kontaktowych (https://shop.alwero-wool.com/obsluga-klienta-i-kontakt/ ).

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Właścicielem Strony jest spółka Alwero sp. z o.o. z siedzibą w Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 1 (Hecznarowice 43-330), NIP: 9372666131, REGON: 243220390, kapitał zakładowy: 7071500 PLN, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku -Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000456429 (dalej: ALWERO)
 2. Użyte w Regulaminie Serwisu pojęcia zdefiniowane w Regulaminie Sklepu Online, Polityce prywatności lub Polityce plików cookies mają takie samo znaczenie jak to przypisane im w tych dokumentach.
 3. Ilekroć w Regulaminie Serwisu jest mowa o:
  1. Użytkowniku – należy przez to rozumieć Klienta, który dokonuje zakupów przy użyciu Konta;
  2. Korzystającego – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystającą ze Strony lub profilów ALWERO w Mediach społecznościowych;
  3. Usługobiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną  zawierającego z ALWERO umowę o świadczenie nieodpłatnych usług elektronicznych w postaci Newslettera lub korzystania z funkcjonalności Konta Użytkownika (z wyłączeniem zawierania umów sprzedaży (dokonywania zakupów w Sklepie Online)).
  4. Usługach – należy przez to rozumieć nieodpłatne usługi elektroniczne świadczone przez ALWERO na zasadach wynikających z Regulaminu serwisu w postaci Newslettera lub korzystania z funkcjonalności Konta Użytkownika (z wyłączeniem zawierania umów sprzedaży (dokonywania zakupów w Sklepie Online)).
  5. Powiadomieniach PUSH – należy przez to rozumieć wiadomości typu Wap push, otrzymywane przez Urządzenie Korzystającego w przypadku włączenia takiej funkcji, a służące ALWERO w celach marketingowych.
  6. Urządzeniu Korzystającego – należy przez to rozumieć należący do Korzystającego komputer lub urządzenie telekomunikacyjne w postaci przede wszystkim smartfonu, tabletu lub innego urządzenie mobilnego z dostępem do sieci Internet, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 Prawa telekomunikacyjnego, za pośrednictwem którego korzysta z Se Stron, w tym Newslettera, wtyczek do Mediów społecznościowych czy Sklepu Online. 
  7. Newsletterze – należy przez to rozumieć udostępnioną za pośrednictwem Strony elektroniczną usługę dystrybucyjną świadczoną przez ALWERO za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o ofercie ALWERO, aktualnych promocjach, akcjach marketingowych oraz informacjach dotyczących Sklepu stacjonarnego i Sklepu online, konkursach, wydarzeniach i kolekcjach – świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
  8. Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć obsługiwany przez ALWERO i dostępny za pośrednictwem Strony, a utworzony wskutek Rejestracji profil Użytkowniką i zabezpieczony Hasłem, do którego dostęp możliwy jest za pośrednictwem Strony przy wykorzystaniu adresu email podanego podczas Rejestracji, który funkcjonuje na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu Online i niniejszym Regulaminie Serwisu.
  9. Fanpage’u – należy przez to rozumieć stronę ALWERO utworzoną i moderowaną przez ALWERO na Facebooku, pod adresem URL: https://www.facebook.com/ALWERO/;
  10. Profilu na Instagramie  – należy przez to rozumieć stronę ALWERO utworzoną i moderowaną przez ALWERO na Instagramie dostępny pod adresem URL: https://www.instagram.com/alwero.pl/ 
  11. Profilu na Youtube – należy przez to rozumieć stronę ALWERO utworzoną i moderowaną przez ALWERO w serwisie  Youtube dostępną pod adresem URL: https://www.youtube.com/channel/UC0Q9ye8qXOwGVHK1dHQEljQ 
  12. Profilu na LinkedIn – należy przez to rozumieć stronę ALWERO utworzoną i moderowaną przez ALWERO na LinkedInie dostępny pod adresem URL: https://www.linkedin.com/company/alwero/ 
  13. Profilach w Mediach społecznościowych – należy przez to rozumieć łącznie lub oddzielnie każdy z profili ALWERO na Instagramie, LinkedInie, w serwisie Youtube czy też Fanpage’a.
  14. Komentarzach – należy przez to rozumieć zamieszczane przez użytkowników Mediów społecznościowych  korzystających z profilów ALWERO m.in. opinii na temat ALWERO, jakości obsługi Klienta, Towarów czy też  prowadzonych kampanii reklamowych.
 4. Regulamin serwisu określa ponadto zasady korzystania z profilów w Mediach społecznościowych, w tym prawa i obowiązki osób korzystających z profilów w Mediach społecznościowych, a wynikające z decyzji w zakresie chęci aktywnego korzystania z udostępnionych funkcjonalności, w tym zamieszczania Komentarzy.
 5. ALWERO świadczy Usługi zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza przepisami w zakresie ochrony praw konsumentów.
 6. Jeżeli jakiekolwiek zapisy Regulaminu serwisu pozostają w niezgodności z przepisami prawa regulującymi prawa konsumentów nie stosuje się ich, chyba, że możliwa jest zgodna z prawem interpretacja tych zapisów.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Warunkiem korzystania ze Strony oraz Usług, w tym Sklepu Online jest:
  1. dokonanie przez korzystającego akceptacji lub modyfikacji ustawień dotyczących wykorzystania przez ALWERO plików cookies, w tym celu rekomendujemy zapoznanie się z Polityką plików cookies.
  2. dostęp do Urządzenia Korzystającego z aktywnym dostępem do Internetu;
  3. dostęp Usługobiorcy do poczty elektronicznej;
  4. Internet o parametrach minimum 5Mb/s, zalecane 10Mb/s;
  5. Aktualna wersja wykorzystywanej przeglądarki internetowej;
  6. Urządzenie Uczestnika o parametrach RAM: minimum 4GB;
  7. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.
 2. Korzystanie z profilów w Mediach społecznościowych, ze Strony oraz Usług, w tym Sklepu Online wiąże się z koniecznością wykorzystania przez korzystającego lub Usługobiorcę ze świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi, w związku z powyższym należy mieć na uwadze, że:
  1. ALWERO nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
  2. Wszelki koszty połączenia oraz koszty korzystania ze Strony oraz Usług, w tym Sklepu Online, a związane z transferem danych poprzez sieć Internet ponosi osoba wykorzystująca taki transfer danych na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet;
  3. ALWERO nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania ze Strony oraz Usług, w tym Sklepu Online dokonywania płatności i zaleca monitorowanie pomiaru tak przesyłanych przez Urządzenie korzystającego (lub inne) danych.
 3. ALWERO nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź́ ograniczenia techniczne powstałe w związku z właściwościami lub stanem technicznym Urządzenia Korzystającego oraz w związku z wykorzystywaną przez niego infrastrukturą telekomunikacyjną.
 4. ALWERO zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji dostępnych za pośrednictwem Strony funkcjonalności, w tym Usług ze względów natury prawnej lub technicznej, a także zaprzestania funkcjonowania Strony, Skepu online lub świadczenia Usług, z uwzględnieniem ochrony praw konsumentów.
 5. ALWERO zastrzega sobie możliwość zawieszenia funkcjonowania Strony lub sklepu online oraz świadczenia Usług z uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia, konserwacji, przeglądu, modyfikacji lub rozbudowy wykorzystywanej przez ALWERO infrastruktury technicznej – w razie możliwości po uprzednim zamieszczeniu stosownego komunikatu na Stronie. 
 6. Zawieszenie funkcjonowania Strony w żaden sposób nie wpływa na nabyte do czasu zawieszenia uprawnienia Korzystających związane z wykorzystaniem Konta Użytkownika lub  Sklepu online.

NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym od momentu dokonania subskrypcji przez Użytkownika do momentu rezygnacji przez Usługobiorcę lub wypowiedzenia usługi Newslettera przez ALWERO.
 2. Newsletter wysyłany jest nie częściej niż jeden raz na 14 dni.
 3. Aby skorzystać z usługi Newslettera Usługobiorca powinien:
  1. zamówić usługę Newsletter:
   1. za pośrednictwem formularza Newslettera udostępnionego za pośrednictwem Strony albo;
   2. podczas Rejestracji albo dokonywania zakupów w Sklepie online;
  2. podać prawdziwy i należący do Usługobiorcy adres poczty elektronicznej;
  3. wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera;
  4. potwierdzić zapoznanie się i akceptację treści Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu;
 4. Subskrypcja usługi Newslettera zostaje aktywowana w momencie potwierdzenia przez Usługobiorcy chęci dokonania subskrypcji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny zamieszczony w przesłanej przez ALWERO na podany przez Usługobiorcę adres email wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletterze ALWERO”.
 5. Usługobiorca subskrybując Newsletter wyraża zgodę na (zamawia) wysyłanie przez ALWERO za pośrednictwem Newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail Usługobiorcy. Zgoda ta jest także zgodą na używanie przez ALWERO telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, na których Usługobiorca korzysta z Newslettera dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 6. Każdy Newsletter zawiera co najmniej:
  1. informację o ALWERO jako nadawcy Newslettera;
  2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera;
  3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Usługobiorcy, na który wysyłany jest Newsletter.  
 1. Korzystanie z usługi Newslettera jest uzależnione od spełnienia wyszczególnionych w Regulaminie warunków technicznych, w tym posiadania przez Usługobiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów (za wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z eksploatacją Urządzenia Usługobiorcy, w tym transmisją danych), zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newslettera. Usunięcie konta pocztowego Usługobiorca i danych osobowych z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 3. W ramach korzystania z usługi Newsletter Usługobiorca ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zapisy dotyczące procedura reklamacji dotyczące Strony stosuje się odpowiednio do reklamacji w zakresie usługi Newslettera.
 5. Zapisy dotyczące niezgodnego z Regulaminem wykorzystania Mediów społecznościowych stosuje się odpowiednio w zakresie ograniczeń w korzystaniu z usługi Newslettera.

TRANSMISJA DANYCH I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną co do zasady bez względu na podjęte kroki, mając na uwadze charakter tych usług może wiązać się z ryzykiem m.in.:
  1. otrzymania przez Usługobiorcę spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
  2. oddziaływania na Usługobiorcę oprogramowania typu malware lub sniffer;
  3. Zainfekowania Urządzenia Usługobiorcy wirusami komputerowymi;
 2. Usługobiorca akceptując Regulamin serwisu oświadcza, że jest świadomy ryzyka jakie niesie za sobą świadczenie usług droga elektroniczną i mimo to decyduje się na korzystanie z świadczonych w ten sposób Usług.
 3. ALWERO informuje, że nie istnieją systemy antywirusowe, które posiadają 100% skuteczność w wykrywaniu wirusów komputerowych, a zatem w celu zwiększenia bezpieczeństwa ALWERO zaleca Usługobiorcom i Korzystającym używanie na bieżąco uaktualnianego oprogramowania antywirusowego na każdym urządzeniu, za pośrednictwem którego obsługiwane są usługi jego poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem, którego korzysta ze Strony. 

REKLAMACJE

 1. ALWERO rozpatruje reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony, technicznych aspektów Sklepu online, profilów ALWERO w Mediach społecznościowych oraz świadczonych Usług w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Konsumenta:
  1. czy uznaje reklamację;
  2. w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć;
  3. i o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. 
 2. Procedura obsługi reklamacji dotyczących zakupionych Towarów jest integralną częścią Regulaminu Sklepu Online, która dla Państwa wygody została wyłączona do oddzielnego dokumentu.
 3. ALWERO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Strony oraz ciągłość świadczenia Usług. 
 4. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, w tym Sklepu online oraz usługi Newslettera  Korzystający może zgłaszać́ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres internetowy: admin@alwero-wool.com  

POWIADOMIENIA PUSH

 1. Strona posiada funkcjonalność powiadomień Push.
 2. Korzystanie z powiadomień Push jest dobrowolne i odbywa się z zachowaniem zasad wskazanych w Polityce prywatności i Regulaminie serwisu.
 3. Korzystający może otrzymywać powiadomienia Push bezpośrednio na Urządzenie Korzystającego lub może zablokować taką funkcję w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta (np. https://support.mozilla.org/pl/kb/powiadomienia-web-push-firefox lub https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl).
 4. Powiadomienia Push są informacjami marketingowymi dotyczącymi marki i oferty ALWERO, Strony i jego funkcjonowania.
 5. Aby otrzymywać powiadomienia Push Urządzenie Korzystającego powinno mieć połączenie z siecią Internet.
 6. Do powiadomień Push mają zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące korzystania ze Strony przy wykorzystaniu przez korzystającego z świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi.
 7. Powiadomienie Push na Urządzeniu korzystającego będzie zaprezentowane w formie komunikatu wyświetlającego się na Stronie.

PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Profile w Mediach społecznościowych, do których wtyczki znajdują się na Stronie co do zasady nie służą do kontaktu z ALWERO w celu realizacji przysługujących Klientom lub Usługobiorcom praz, za wyjątkiem ewentualnych akcji marketingowych, które w wyraźny sposób wskazują taki model kontaktowania się.
 2. Oficjalnym kanałem kontaktu są dane kontaktowe podane na Stronie w zakładce Kontakt (https://shop.alwero-wool.com/obsluga-klienta-i-kontakt/ ).
 3. Profile w Mediach społecznościowych mają służyć przede wszystkim nawiązaniu przez ALWERO i budowaniu pozytywnych relacji z sympatykami Marki, realizacji polityki marketingowej, przekazywaniu wiadomości o charakterze informacyjnym, a także ewentualnych konkursach, a także budowaniu wizerunku Marki..
 4. Zabrania się korzystającym z Profilów ALWERO w Mediach społecznościowych:
  1. publikowania wpisów i Komentarzy:
   1. mogących być uznanym za spam;
   2. o charakterze wulgarnym, erotycznym lub pornograficznym,
   3. naruszających przekonania religijne;
   4. wzywających do nienawiści na tle rasowym lub etnicznym;
   5. zawierających informacje obraźliwe lub nieprawdziwe;
   6. w jakikolwiek sposób nakłaniających do przemocy i nienawiści, 
   7. stanowiących przekaz marketingowy usług lub towarów korzystającego lub osób trzecich;
   8. viii.naruszających w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich,
   9. zawierających jakiekolwiek materiały sprzeczne z prawem.
  2. umieszczania jakichkolwiek treści pozyskanych niezgodnie z prawem lub naruszających w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich;
 5. ALWERO jest uprawniony i zobowiązany do usuwania bez uprzedzenia wpisów i Komentarzy sprzecznych Regulaminem serwisu.
 6. Korzystający z  Profilów ALWERO w Mediach społecznościowych ponoszą odpowiedzialność za treść swoich Komentarzy i wpisów publikowanych przez nich na profilach ALWERO – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach wynikających regulacji wewnętrznych obowiązujących w zakresie każdego z Mediów społecznościowych.
 7. Publikując Komentarz w postaci zdjęcia osoba, która dokonała publikacji oświadcza, że jest autorem zdjęcia i przysługuje jej do niego pełnia osobistych i majątkowych praw autorskich.
 8. ALWERO ma prawo usunąć opublikowane Zdjęcie, jeżeli:
  1. na zdjęciu utrwalony jest wizerunek jakiejkolwiek osoby;
  2. zdjęcie zostało opublikowane z naruszeniem zasad wynikających z Regulaminu.
 9. Wszelkie publikowane na Profilach ALWERO w Mediach społecznościowych zdjęcia są dostępne dla innych korzystających z tego profilu osób, a ALWERO nie ma wpływu na możliwość zablokowania takiego dostępu lub uniemożliwienia pobrania takiego Zdjęcia na urządzenie tych osób.
 10. Opublikowane na Profilach ALWERO w Mediach społecznościowych zdjęcie może zostać w każdym momencie usunięte przez osobę, która dokonała publikacji.

DANE OSOBOWE

 1. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka prywatności, do której dostęp możecie Państwo otrzymać za pośrednictwem zakładki „Polityka prywatności” dostępnej na Stronie pod adresem: https://shop.alwero-wool.com/polityka-prywatnosci/ ,która dla Państwa wygody została wyłączona do oddzielnego dokumentu.
 2. ALWERO informuje, że dane osobowe Korzystających i Usługobiorców będą przetwarzane jedynie w celu i na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Korzystający jest uprawniony do korzystania ze Strony oraz  profilów ALWERO w Mediach społecznościowych tylko i wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celu korzystania z usług świadczonych przez ALWERO.
 2. ALWERO przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Strony (wszystkich umieszczonych w jej ramach treści) zarówno w całości jak i do poszczególnych elementów, wobec czego korzystanie z rzeczonych utworów w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem serwisu lub przepisami obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością wobec ALWERO.
 3. Wszelkie zdjęcia, filmy, wyobrażenia Towarów i ich opisy umieszczone na Stronie lub na profilach ALWERO w Mediach społecznościowych stanowią własność ALWERO i nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek celu bez uprzedniej zgody ALWERO wyrażonej na piśmie. To samo dotyczy wszelkiego rodzaju formularzy, regulaminów, polityki prywatności, polityki cookies czy procedury reklamacji.
 4. Ochronie prawno-autorskiej podlega program komputerowy (w tym kod źródłowy), na którym opiera się działanie Strony oraz jej interfejs (warstwa graficzno-funkcjonalna widziana na Urządzeniu Użytkownika), a także wszelkie elementy graficzne, multimedialne i twórcze elementy funkcjonalne.
 5. Ochronie prawno-autorskiej podlegają również nowe wersje, modyfikacje oraz aktualizacje, adaptacje i inne zmiany wskazanych powyżej utworów.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Korzystający ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
  1. Mediacja – prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/podstawowe_informacje );
  2. Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH;
  3. Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php);
  4. Platforma ODR – punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem URL: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL;
 2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem URL: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu serwisu, których stronami są Klienci biznesowi jest prawo polskie. 
 2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu, których stronami są Konsumenci oraz przedsiębiorcy, do których znajdują zastosowanie wynikające z aktów normatywnych Przepisy dotyczące konsumentów jest prawo wynikające z obwiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 
 1. Treść Regulaminu serwisu może być bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona za pośrednictwem Strony (zakładka: Regulamin serwisu) w każdym czasie.
 2. ALWERO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu (dalej: Zmiany).
 3. W przypadku dokonania Zmiany ALWERO zobowiązany jest poinformować o ich treści i zakresie na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed datą ich wejścia w życie.
 4. Jeżeli konieczność dokonania Zmiany wynika z:
  1. konieczności dostosowania treści Regulaminu serwisu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. zmiany wyglądu lub dodanie nowych funkcjonalności Serwisu, które to Zmiany nie wpływają negatywnie na dotychczas nabyte prawa i obowiązki korzystających lub Usługobiorców;
  3. konieczności aktualizacji Strony, dostosowania jej do aktualnego poziomu wiedzy technicznej, w tym optymalizacji działania infrastruktury;

ALWERO jest zwolniony z obowiązku zachowania terminu dla zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 i jednocześnie jest uprawniony do poinformowania jedynie poprzez stosowne ogłoszenie na Stronie.

 1. ALWERO, z zastrzeżeniem ust. 5, poinformuje Usługobiorców o Zmianach za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres wykorzystywany do świadczenia Usługi, a także pozostałych Korzystających w formie komunikatów push wyświetlających się w okresie, o którym mowa w ust. 4 przy uruchamianiu Strony  oraz w udostępnionej za jego pośrednictwem zakładce: REGULAMIN SERWISU.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu serwisu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych jego postanowień.
 3. Postanowienia Regulaminu serwisu stosuje się z uwzględnieniem norm bezwzględnie obowiązujących regulujących stosunki prawne z Konsumentami.
 4. Ogłoszenie o zmianach będzie zawierało listę zmian oraz datę dokonania zmiany.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 6. Powyższy Regulamin serwisu obowiązuje od 25.02.2021 roku.