Odkryj najnowszą kolekcję na

Polityka Cookies

Do Państwa dyspozycji oddajemy dokument, który ma na celu wyjaśnienie stosowania przez ALWERO plików cookies, podczas korzystania przez Państwa ze Sklepu online (https://shop.alwero-wool.com/) oraz platformy internetowej ALWERO https://alwero-wool.com/

Politykę cookies należy czytać mając na uwadze treść i definicje zawarte w:

• Polityce prywatności – regulującej kwestię przetwarzania przez nas danych osobowych oraz odwołująca się do wykorzystywania przez ALWERO plików cookies;

• Regulaminie Serwisu – będącego regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a wskazującego m.in. wymagania techniczne konieczne dla korzystania ze Sklepu Online i Serwisu oraz kwestię świadczenia przez ALWERO usług przy wykorzystaniu Serwisu, w tym posiadania należącego do Użytkownika Konta czy korzystania z Newslettera.

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu, Odwiedzającego, czyli osoby, która przy jego pomocy odwiedza naszą Stronę lub dokonuje zakupów w Sklepie Online i przeznaczone są do optymalizacji korzystania ze strony www. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Odwiedzającego (tzw. urządzeniu końcowym) oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu Odwiedzającego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp, a zatem administratorem Państwa danych jest Alwero sp. z o.o. z siedzibą w Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 1 (Hecznarowice 43-330), NIP: 9372666131, REGON: 243220390, kapitał zakładowy: 7071500 PLN, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku -Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000456429 (dalej: ALWERO). Dowiedz się więcej na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach obowiązującej u nas Polityki prywatności.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu Odwiedzającego, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej Strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Państwa zgody.

PAMIĘTAJ: w dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na pliki cookies inne niż niezbędne poprzez dostosowanie swoich preferencji przy wykorzystaniu miniatury banera informacyjnego znajdującego się w prawnym dolnym rogu Strony lub zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania stosowanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

Dostępne są one pod następującymi linkami:
Internet Explorer™ / MS Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości Sklepu online (https://shop.alwero-wool.com ) oraz platformy internetowej ALWERO https://alwero-wool.com do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania z nich, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystacie Państwo  ze Strony i Sklepu Online, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Konta (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Korzystająćego do czasu wylogowania z Konta Użytkownika, opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Korzystającego.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa cookieCzas utrzymywania w pamięci przeglądarkiOpis
woocommerce_cart_hashsesjaPomaga zarządzać elementami znajdującymi się w koszyku.
woocommerce_items_in_cartsesjaSłuży do zliczania odrzuconych sesji.
wp_woocommerce_session_#2 dniZawiera unikalny kod dla każdego Klienta, dzięki czemu wie, gdzie znaleźć dane koszyka w bazie danych dla każdego Klienta.
woocommerce_recently_viewedsesjaWspomaga działanie sekcji „ostatnio przeglądane”
store_notice[notice id]sesjaPozwala Odwiedzającemu odrzucić notek (checkbox „zrozumiałem, nie pokazuj więcej”).
wordpress_logged_in_[hash]sesjasłuży do wskazania, kiedy Użytkownik Konta jest zalogowany i kim jest. Ten plik cookie jest przechowywany w interfejsie Odwiedzającego ze Strony internetowej, a także po zalogowaniu na Konto Użytkownika.
mailchimp_landing_sitemiesiącSłuży do wspomagania Newslettera obsługiwanego przez serwis mailchimp.
tk_aisesjaSłuży do śledzenia ruchu w panelu administracyjnym sklepu.
wp-settings-12 tygodniesłuży do dostosowania widoku interfejsu administratora i front-endu witryny.
wordpress_sec_#sesjado przechowywania danych uwierzytelniających Użytkownika przy logowaniu.
pll_languagetydzieńZapamiętuje preferencje językowe Korzystającego.
CookieLawInfoConsentrokPrzypisuje zgodę na wykorzystanie plików cookies do konkretnego Odwiedzającego.
_ga2 lataWspomaga zbieranie danych przez serwis Google Analytics
viewed_cookie_policyrokZapamiętuje, że Korzystający wyświetlił treść Polityki cookies
shopmagic_visitor_#rokWspomaga działanie modułów odpowiedzialnych za wysyłkę 
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryrokZapamiętuje zaznaczone wyrażone przez Odwiedzającego zgody dot. Polityki cookies w polach nieobowiązkowych
_fbp3 miesiąceWspomaga zbieranie danych Odwiedzającego przez serwis Facebook
cookielawinfo-checkbox-necessaryrokZapamiętuje zaznaczone wyrażone przez Odwiedzającego zgody dot. Polityki cookies w polach obowiązkowych

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (wykorzystywana przez Państwa przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z Internetu.

ALWERO informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie i w Sklepie Online.

Jak wynika z powyższej tabelki nasza Strona korzysta z różnych rodzajów plików cookies, a niektóre z nich umieszczane są przez współpracujących z nami partnerów biznesowych, a w szczególności Trusted Shops.

Polityka cookies została stworzona w oparciu o wzór tego dokumentu chroniony prawem autorskim, które przysługują IAB Polska, a dostępnego pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tej strony, która w łatwy i przystępny sposób przekazuje informacje na temat tego czym są pliki cookies i na czym polega korzystanie z nich.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest także w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

COOKIES

We are giving you this document in order to explain the way ALWERO uses cookies during your use of the Online Store (https://shop.alwero-wool.com/) and the ALWERO online platform (https://alwero-wool.com/). 

The Cookies Policy is to be read bearing in mind the content and definitions of the following documents:

• Privacy Policy – regulating the processing of your personal data and referring to the use of cookies by ALWERO;

• Terms and Conditions of the Website – being the terms and conditions of providing services by electronic means as per the Polish Electronic Service Act of 18 July 2002, setting forth, among other things, the technical requirements for using the Online Store and the Website and the issue of ALWERO’s using electronic services by means of the Website, including the issue of using the User Account or the Newsletter.

WHAT ARE COOKIES?

Cookies are IT data, especially text files, which are stored on the Visitor’s device (meaning the person who visit our Website or do shopping at the Online Store) and are intended to facilitate the use of the website. Cookies usually contain the name of the web page of their origin, time for which they are stored on the end device (the Visitor’s device) and a unique identification number.

The entity placing cookies on the end device of the Visitor and gaining access to them is Alwero sp. z o.o. with its registered office in Hecznarowice, ul. Krakowska 1 (Hecznarowice 43-330), tax ID no.: 9372666131, statistical ID no.: 243220390, share capital: PLN 7,071,500, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Bielsko-Biała, 8th Economic Division, under KRS number 0000456429 (hereinafter ALWERO). 

Find out more about who we are, how you can contact us and how we process personal data under our Privacy Policy. 

The law states that we can store cookies on the Visitor’s Device if it is necessary for the functioning of our Website. We need your consent for all other types of cookies.

REMEMBER: You can withdraw your consent to cookies other than necessary at any time by adjusting your preferences using the information banner thumbnail in the lower right corner of the Website or changing the settings of your web browser.

Details on the options and manners of service of the cookies are available in the settings of your web browser.

They are available here:

Internet Explorer™ / MS Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Cookies are used to:

  • – adapt the content of the Online Store (https://shop.alwero-wool.com) and the ALWERO online platform https://alwero-wool.com to the preferences of the Visitor and to optimize their use. Cookies can particularly recognise your device and view the web page accordingly, adapted to your individual needs;
  • – create statistics that help to understand how you use the Website and the Online Store, which allows improving their structure and content;
  • – maintain the User’s session (after logging into the User Account), thanks to which the User does not have to re-enter the login and password on each subpage.

The Website uses two basic types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files which are stored on the end device of the Visitor until he log out of the User Account or close the software (the web browser). Persistent cookies are stored on the Visitor device for the duration specified in the parameters of cookies or until they are removed by the Visitor.

The Website uses the following types of cookies:

Cookie nameWeb browser storage timeDescription
woocommerce_cart_hashsessionHelps manage the elements in the shopping cart
woocommerce_items_in_cartsessionServes to count rejected sessions
wp_woocommerce_session_#2 daysContains a unique code for each Client, thanks to which it knows where the shopping cart data for the given Client are located in the database.
woocommerce_recently_viewedsessionFacilitates the operation of the “Recently Viewed Items” section
store_notice[notice id]sessionAllows the Visitor to reject user notices (the “I understand, don’t show this message again” checkbox)
wordpress_logged_in_[hash]sessionserves to indicate when you are logged into the User Account and who you are. This cookie is stored in the interface of the Visitor  and after logging in the User Account.
mailchimp_landing_sitea monthServes to facilitate the newsletter supported by the mailchimp platform
tk_aisessionServes to track traffic in the administrative panel of the store
wp-settings-12 weeksserves to adapt the administrator interface view and the website frontend
wordpress_sec_#sessionserves to store login credentials of the User
pll_languagea weekRemembers the Visitor’s language preferences
CookieLawInfoConsenta yearAssigns a consent to using cookies to the specific Visitor
_ga2 yearsFacilitates data gathering by Google Analytics
viewed_cookie_policya yearRemembers that the Visitor has viewed the Cookies Policy
shopmagic_visitor_#a yearFacilitates the operation of the modules responsible for shipment 
cookielawinfo-checkbox-non-necessarya yearRemembers the checked consents of the Visitor concerning the Cookies Policy expressed in non-required fields
_fbp3 monthsFacilitates Visitor’s data gathering by Facebook
cookielawinfo-checkbox-necessarya yearRemembers the checked Visitor’s consents concerning the Cookies Policy expressed in the required fields

In many cases, the web page browsing software (your web browser) allows storage of cookies on the end device you use to surf the Internet by default.

ALWERO informs that limiting the use of cookies may affect some functions available on the Website and the Online Store.

As shown in the charter above, our website uses various types of cookies, some of them are stored on your end device by our business partners, including but not limited to Trusted Shops.

The Cookies Policy has been prepared on the basis of a model protected by the copyrights vested in IAB Poland, available at http://wszystkoociasteczkach.pl/. We encourage you to read that website, which in an easy and user friendly manner explains what cookies are and what using them means.

To learn more about cookies, go to the “Help” section in the menu of your web browser.


pl_PL

Newsletter