Odkryj najnowszą kolekcję na

Regulamin zakupów w sklepie online

Do Państwa dyspozycji oddajemy dokument, który ma na celu wyjaśnienie zasad korzystania ze Sklepu online (https://shop.alwero-wool.com/), będącego częścią platformy internetowej ALWERO https://ealwero.com/

Składając zamówienie Klient akceptuje Regulamin zakupów w Sklepie Online i jego załączniki, a zatem przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z jego treścią.

Dla Państwa wygody niektóre treści Regulaminu zakupów w Sklepie Online (zwany dalej: „Regulaminem Sklepu Online”) zostały wyłączone do oddzielnych dokumentów. Dzięki temu w przejrzysty sposób jesteście w stanie Państwo dotrzeć do interesujących Was w konkretnej sytuacji treści. Regulamin Sklepu Online należy czytać mając na uwadze treść:

 • Polityki prywatności (zwana dalej: „Polityką prywatności”) – regulującej kwestię przetwarzania przez ALWERO Państwa danych osobowych;
 • Politykę cookies – regulującej kwestię  wykorzystywania przez platformę internetową ALWERO plików cookies;
 • Regulaminu Serwisubędącego regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a wskazującego m.in. wymagania techniczne konieczne dla korzystania ze Sklepu Online i Strony oraz kwestię świadczenia przez ALWERO usług przy wykorzystaniu Strony, w tym założenia oraz korzystania z Konta Użytkownika subskrypcji Newslettera.
 • Wzoru formularza odstąpienia od umowy– stanowiącego załącznik do Regulaminu Sklepu Online, a jednocześnie przykładowy wzór oświadczenia Klienta o chęci skorzystania z przysługującego mu na mocy Przepisów dotyczących konsumentów prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 • Procedury reklamacji– regulującej kwestię zgłaszania roszczeń reklamacyjnych Klienta w stosunku do zakupionego od ALWERO.
 • Wzoru formularza reklamacyjnego– stanowiącego przykładowy wzór oświadczenia Klienta o chęci skorzystania z przysługującego mu na mocy Przepisów dotyczących konsumentów prawa do złożenia reklamacji ze względu na wady zakupionego Towaru.

Zwracamy uwagę na fakt, że:

 1. Sklep online prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.
 2. Sklep online zaadresowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. 
 3. Sklep online przeznaczony jest do dokonywania zakupów przez Klientów będących Konsumentami oraz Klientami biznesowymi uprzywilejowanymi w rozumieniu Regulaminu Sklepu Online. Do stosunków pomiędzy ALWERO, a Klientami biznesowymi niebędącymi Klientami biznesowymi uprzywilejowanymi zastosowanie mają udostępnione m.in. na Stronie internetowej ALWERO Ogólne warunki dotyczące współpracy z ALWERO (dalej: OWU).

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Online jest dostępny pod adresem: https://shop.alwero-wool.com/ .
 2. Właścicielem Sklepu online oraz Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Klientów w trakcie korzystania ze Sklepu Online jest spółka Alwero sp. z o.o. z siedzibą w Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 1 (Hecznarowice 43-330), NIP: 9372666131, REGON: 243220390, kapitał zakładowy: 7071500 PLN, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku -Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000456429 (dalej: ALWERO).
 3. Wszelkie dane kontaktowe ALWERO wskazane są w Regulaminie Sklepu Online oraz na Stronie w zakładce OBSŁUGA KLIENTA I KONTAKT (https://shop.alwero-wool.com/obsluga-klienta-i-kontakt/).
 4. Wszystkie stosowane lub rekomendowane przez ALWERO procedury związane z dokonywaniem zakupów w Sklepie Online, reklamacjami, prawem odstąpienia, przetwarzaniem przez ALWERO Państwa danych osobowych oraz kwestie związane z subskrypcją Newslettera lub wykorzystaniem przez nas mediów społecznościowych znajdziecie Państwo w odpowiednich zakładkach w dziale OBSŁUGA KLIENTA I KONTAKT.

 DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie Sklepu Online mają następujące znaczenie:

 1. Sklep stacjonarny – należy przez to rozumieć sklep firmowy ALWERO będący własnością ALWERO znajdujący się przy ul. Krakowskiej 1 w Hecznarowicach (43-330);
 2. Sklep online – należy przez to rozumieć sklep internetowy ALWERO będący własnością ALWERO dostępny za pośrednictwem Strony umożliwiający zawarcie przez Klienta oferowanego przez ALWERO Towaru na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ;
 3. Przepisy dotyczące konsumentów – przepisy prawa regulujące nabywanie Towaru przez Konsumentów, z w szczególności zapisy art. 3851-3853 Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, mające zastosowanie również do stosunków prawnych ALWERO z Klientami biznesowymi uprzywilejowanymi.
 4. Konsument– posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna zawierająca z ALWERO umowę sprzedaży Towaru, a dokonująca zakupu jako czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Klient biznesowy – podmiot zawierający z ALWERO umowę sprzedaży Towaru, a dokonujący zakupu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, do której Regulamin Sklepu Online nie ma zastosowania, a której współpracę z ALWERO regulują zapisy OWU. 
 6. Klient biznesowy uprzywilejowany – Klient biznesowy będący osobą fizyczną zawierający z ALWERO umowę sprzedaży Towaru, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup Towaru nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do którego znajdują zastosowanie wynikające z aktów normatywnych Przepisy dotyczące konsumentów.
 7. Klient – Konsument lub Klient biznesowy uprzywilejowany zawierający z ALWERO umowę sprzedaży Towaru przy wykorzystaniu platformy Sklepu Online.
 8. dzień roboczy – jeden z dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Logo – zarejestrowany słowno-graficzny znak towarowy chroniony prawem (numer prawa wyłącznego R.245108) , spełniający rolę marketingową i informacyjną Marki, wykorzystywany m.in. celem budowania wizerunku Marki, w tym oznaczania Towarów, na Stronie, w Mediach społecznościowych, w materiałach marketingowych dotyczących Marki, na opakowaniach oferowanych przez ALWERO Towarów.
 10. Marka – marka ALWERO, składająca się m.in. z renomy, nazwy, logo, elementów komunikacyjnych, behawioralnych i wizualnych, które określają przedsiębiorstwo ALWERO.
 11. Towar – oferowany i wyprodukowany przez ALWERO autorski produkt, oznaczony Logo, posiadający określone właściwości i specyfikację, oferowany przez ALWERO i przeznaczone do sprzedaży detalicznej na rzecz Klienta, na które Klient może złożyć Zamówienie, a następnie nabyć zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu Sklepu Online. 
 12. Cena Towaru – cena brutto jednej sztuki wybranego Towaru znajdującego się w ofercie Sklepu Online.
 13. Cena Zamówienia – wskazana w Podsumowaniu Zamówienia cena całkowita za zamówione Towary, do zapłaty której Klient zobowiązany jest dokonując zakupów w Sklepie Online, uwzględniająca ilość i rodzaj zamawianych Towarów oraz wybrane przez Klienta Miejsce i warunki dostawy, Koszt dostawy, a także ewentualne Rabaty.
 14. Rabat – stosowane przez ALWERO zasady przyznawania upustów przekładających się na obniżenie Ceny Towaru. Przyjmuje postać akcji promocyjnej skutkującej obniżeniem Ceny jednostkowej wybranych przez ALWERO Towarów dostępnych w Sklepie Online lub możliwością skorzystania przez Klientów z Kodów rabatowych.
 15. Miejsce dostawy – wskazany przez Klienta w trakcie dokonywania zamówienia adres dostawy objęty Podsumowaniem Zamówienia Towaru.
 16. Koszt dostawy – określona przez ALWERO opłata za dostawę wybranego przez Klienta Towaru do Miejsca dostawy, przy wykorzystaniu wybranego przez Klienta udostępnionego mu sposobu dostawy, którego wysokość jest widoczna m.in. w trakcie dokonywania Zamówienia i w wysłanej przez ALWERO wiadomości zawierającej Podsumowanie zamówienia. 
 17. Zamówienie – przesłane ALWERO przy wykorzystaniu infrastruktury Sklepu Online konkretne zamówienie Klienta na wybrany przez siebie Towar stanowiące w świetle prawa ofertę.
 18. Podsumowanie Zamówienia – przesłana Klientowi przez ALWERO wiadomość e-mail zatytułowana PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA stanowiąca:
  1. utrwaloną treść łączącej Strony (tj. ALWERO i Klienta) umowy sprzedaży Towaru precyzująca ilość będącego jej przedmiotem Towaru oraz Cenę Zamówienia, Koszty dostawy, Miejsce i warunki dostawy;
  2. odesłanie do dokumentów w postaci Regulaminu Sklepu Online, Polityki prywatności, Regulaminu Serwisu;
  3. informację w zakresie przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość wraz z przykładowym wzorem oświadczenia o takim odstąpieniu;
  4. informację w zakresie przysługującego Klientowi prawa skorzystania z uprawnień reklamacyjnych w postaci Procedury reklamacji
 19. Strona – należy przez to rozumieć należący do ALWERO serwis internetowy pod adresem: https://shop.alwero-wool.com/, którego celem jest m.in. promocja Marki oraz prowadzenie Sklepu online. 
 20. Użytkowniku – należy przez to rozumieć Klienta, który dokonuje zakupów przy użyciu Konta Użytkownika;
 21. Rejestracji – należy przez to rozumieć zespół czynności polegający na założeniu przez Klienta Konta Użytkownika (w tym skonfigurowanie Hasła) i umożliwieniu mu korzystania ze Sklepu online przy użyciu Konta Użytkownika, a dokonany z wykorzystaniem Formularza rejestracyjnego udostępnionego na Stronie. 
 22. Formularzu rejestracyjnym – należy przez to rozumieć formularz służący do założenia Konta Użytkownika, wykorzystywany przy Rejestracji, a zobowiązujący Użytkownika do podania następujących danych:
  1. Adresu email Klienta;
  2. Hasła.
 23. Formularzu logowania – należy przez to rozumieć udostępniony za pośrednictwem Strony formularz służący do logowania do Konta Użytkownika, a zobowiązujący Użytkownika do podania następujących danych:  adresu email wykorzystanego przy Rejestracji oraz Hasła.
 24. Logowaniu – należy przez to rozumieć zespół czynności polegający na uzyskaniu dostępu do Konta Użytkownika – celem uzyskania dostępu do jego funkcjonalności.
 25. Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć obsługiwany przez ALWERO i dostępny za pośrednictwem Strony, a utworzony wskutek Rejestracji profil Użytkownika i zabezpieczony Hasłem, do którego dostęp możliwy jest za pośrednictwem Strony przy wykorzystaniu adresu email podanego podczas Rejestracji. 
 26. Haśle – należy przez to rozumieć ciąg znaków liter, cyfr lub innych dowolnie wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji znaków, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika, z zastrzeżeniem, że Hasło musi być na tyle silne (skomplikowane), aby była możliwość jego zastosowania (system automatycznie informuje Klienta o jakości wybranego Hasła w skali od bardzo słabego do silnego i uniemożliwia wybranie Hasła bardzo słabego i słabego);
 27. Operatorze płatności bezgotówkowych – należy przez to rozumieć (w zależności od wybranej przez Klienta opcji płatności):
  1. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu i podmioty zależne lub stowarzyszone –  przy wykorzystaniu serwisu płatności elektronicznych Paypal;
  2. PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 z siedzibą w Poznaniu i podmioty grupy kapitałowej PayPro –  przy wykorzystaniu serwisu płatności elektronicznych Przelewy24.pl;
 28. Koszyku – należy przez to rozumieć element Sklepu online, gdzie Klient uzyskuje możliwość modyfikacji oraz wgląd w szczegóły dokonywanych przez siebie czynności w Sklepie Online,  tj. wybrane lub wskazane przez Klienta:
  1. Towary i ich ilość oraz parametry (rozmiar, kolor);
  2. Miejsce i sposób oraz koszty dostawy;
  3. dane konieczne do wystawienia faktury;
  4. sposób płatności;
  5. inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia
  6. Cenie Zamówienia, z uwzględnieniem naliczonych Rabatów. 

W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.

Korzystanie ze Sklepu Online wymaga spełnienia takich samych warunków technicznych jak korzystanie ze Strony i zostało uregulowane w Regulaminie Serwisu, to samo dotyczy kwestii związanych z powiadomieniami PUSH, transmisją danych i cyberbezpieczeństwem, a także korzystaniem z Mediów społecznościowych i Newslettera.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU ONLINE

 1. Klient dokonując zakupu za pośrednictwem Sklepu online zawiera z ALWERO umowę sprzedaży na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Wydanie Klientowi Towaru zakupionego w Sklepie Online odbywa się w miejscu wskazanym podczas dokonywania zakupu przez Klienta albo w Sklepie Stacjonarnym – w zależności od wybranej przez Klienta opcji  dokonanej na etapie składania zamówienia.
 3. Korzystanie ze Sklepu Online wiąże się z koniecznością wykorzystania przez Klienta świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi – uczulamy na zapisy dotyczące tego tematu zawarte w Regulaminie serwisu.
 4. Korzystanie ze Sklepu Online wiąże się z wykorzystaniem przez Klienta świadczonej przez Operatora płatności bezgotówkowych usługi dokonania bezgotówkowej płatności za Towar. Skorzystanie z takiej usługi możliwe jest wskutek przekierowania Klienta do strony wybranego Operatora płatności bezgotówkowych. Strona taka jest administrowana przez podmiot trzeci, całkowicie niezależny od ALWERO. W związku z powyższym Klient powinien mieć na uwadze, że:
  1. ALWERO nie jest dostawcą usług umożliwiających dokonywanie płatności bezgotówkowych;
  2. przed rozpoczęciem aktywnego korzystania z płatności przy wykorzystaniu serwisu udostępnionego przez Operatora płatności bezgotówkowej, w tym dokonaniem przy jego udziale płatności bezgotówkowej proszeni będziecie Państwo o zapoznanie się ze stosowaną przez te podmioty polityką prywatności i zasadami funkcjonowania. Rekomendujemy szczegółowe zaznajomienie się z tymi dokumentami.
  3. w przypadku korzystania z opcji dokonywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności bezgotówkowych Administratorem danych osobowych osoby fizycznej w zakresie takiej transakcji jest konkretny Operator płatności bezgotówkowej.

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego w zakładce “MOJE KONTO”, pod adresem: https://shop.alwero-wool.com/moje-konto/ .
 2. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno zindywidualizowane Konto Użytkownika.
 3. Założenie Konta Użytkownika jest dobrowolne, korzystanie ze Sklepu Online w żaden sposób nie jest uwarunkowane posiadaniem Konta Użytkownika.
 4. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji i po zalogowaniu się na utworzone Konto Użytkownika:
  1. może zarządzać udostępnionymi ALWERO danymi osobowymi,
  2. może dokonywać w wygodny i szybki sposób zamówień na Towary w Sklepie Online,
  3. ma dostęp do historii dokonanych przez siebie zakupów,
  4. może śledzić status swojego zamówienia;
  5. może zapisywać Towary, które przyciągnęły jego uwagę podczas wizyty w Sklepie Online i dodawać je do tzw. „LISTY ŻYCZEŃ”, a następnie modyfikować tą listę lub decydować się na przeniesienie zapisanych tam Towarów do Koszyka celem złożenia zamówienia lub udostępniać swoją listę osobom trzecim;
  6. może usunąć swoje Konto Użytkownika.
 5. Dokonanie przez Użytkownika Rejestracji jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że:
  1. przystępuje do korzystania z Konta Użytkownika dobrowolnie;
  2. wszelkie podanie przez niego celem dokonania Rejestracji dane zawarte w Formularzu rejestracyjnym, a także dane udostępniane na potrzeby korzystania z funkcjonalności Sklepu Online są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich;
  3. zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Sklepu Online, Regulaminu serwisu oraz Polityki Prywatności i Polityki plików cookies.
 6. Użytkownik, z zastrzeżeniem odmiennych zapisów Regulaminu Sklepu Online, może w dowolnym momencie zrezygnować́ z korzystania z Konta Użytkownika, w szczególności dotyczy to sytuacji, gdy ALWERO poinformuje go o zmianie Regulaminu Sklepu Online lub innego dokumentu, którego treść Użytkownik uprzednio zaakceptował w celu założenia Konta a która to zmiana nie zyska aprobaty Klienta.
 7. Usunięcie Konta Użytkownika następuje przez kliknięcie stosownego przycisku oznaczonego „USUWANIE KONTA”, dostępnego po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, a znajdującego się w zakładce Moje Konto / Szczegóły konta
 8. Usunięcie Konta Użytkownika zostaje potwierdzone poprzez otrzymanie przez Użytkownika automatycznej notyfikacji mailowej – na podany przy Rejestracji adres e-mail
 9. Usunięcie Konta Użytkownika nie wpływa na zawarte, a nierozliczone lub będące w trakcie realizacji Zamówienia Użytkownika – usunięcie danych osobowych Użytkownika możliwe jest dopiero po zakończeniu i rozliczeniu wszystkich będących w trakcie realizacji Zamówień.
 10. Utworzenie i korzystanie z Konta użytkownika oznacza zawarcie z ALWERO umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w celu prowadzenia Konta. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarte są w Regulaminie Serwisu w dziale dotyczącym Usług.

ZAKUP TOWARÓW W SKLEPIE ONLINE

 1. Asortyment dostępny w Sklepie stacjonarnym nie zawsze pokrywa się z asortymentem dostępnym w Sklepie Online.
 2. Zakup Towarów w Sklepie online możliwy jest przy użyciu Konta Użytkownika (ZAKUPY PRZY UŻYCIU KONTA) lub bez jego użycia (ZAKUPY BEZ UŻYCIA KONTA).
 3. Klient chcąc dokonać zamówienia wskazuje czy chce dokonać ZAKUPÓW PRZY UŻYCIU KONTA (wówczas niezbędne jest zalogowanie się na Konto Użytkownika) czy ZAKUPÓW BEZ UŻYCIA KONTA.
 4. Klient przed dodaniem Towaru do Koszyka zobowiązany jest do wskazania ilości, rozmiaru oraz koloru z dostępnych w ramach danego Towaru opcji poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
 5. Za pomocą znajdującego się przy Towarach dostępnych do zakupu w Sklepie Online przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” Klient umieszcza go w Koszyku.
 6. Brak możliwości dodania wybranego Towaru do Koszyka oznacza chwilowy brak dostępności Towaru w Sklepie Online i uniemożliwia jego zamówienie.
 7. Za pomocą znajdującego się przy Towarach dostępnych do zakupu w Sklepie Online przycisku „♡” Klient umieszcza go na „LIŚCIE ŻYCZEŃ”.
 8. Po umieszczeniu w Koszyku wszystkich wybranych Towarów i wpisaniu ewentualnych kodów promocyjnych Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „DO KASY”, co automatycznie przenosi Klienta do kolejnego etapu transakcji, w trakcie którego musi zdecydować czy:
  1. Dokonuje zakupu jako posiadający Konto Użytkownik;
  2. Dokonuje zakupu jako gość (Odwiedzający);
  3. Chce dokonać Rejestracji celem dokonania zakupu jako Użytkownik.
  4. Chce subskrybować Newslettera.
 9. Aby ALWERO mogło zrealizować zamówienie Klienta musi posiadać udostępnione mu przez niego, zgodne z prawdą i nie naruszające praw osób trzecich dane, tj.:
  1. Imię i nazwisko Klienta albo firmę (przy czym podanie firmy jest wymagane wyłącznie w przypadku Klientów biznesowych uprzywilejowanych);
  2. Adres korespondencyjny – do wskazania na fakturze VAT;
  3. Numer NIP (wyłącznie w przypadku Klientów biznesowych uprzywilejowanych);
  4. Adres Miejsca dostawy – w przypadku, gdy jest inny niż Adres korespondencyjny;
  5. Adres email;
  6. Nazwę, ilości i parametry zamawianego Towaru;
 10. Złożenie zamówienia w Sklepie Online możliwe jest dopiero po zapoznaniu się i akceptacji warunków Regulaminu Serwisu oraz Regulaminu Sklepu Online (wraz z załącznikami, a zwłaszcza z Polityką Prywatności i Polityka plików cookies), przy czym w zakresie zakupów przy użyciu Konta Użytkownika Klient proszony jest o akceptację rzeczonych dokumentów wyłącznie podczas Rejestracji.
 11. Osoby dokonujące zakupów przy użyciu Konta Użytkownika mogą skorzystać z uprzednio wprowadzonych przez siebie podczas Rejestracji lub edycji Konta Użytkownika danych umożliwiających realizację zamówienia.
 12. W zależności od wybranej przez Klienta formy płatności Klient dokonuje zapłaty za pośrednictwem wybranego Operatora płatności bezgotówkowej i w ten sposób finalizuje transakcję. 
 13. Niezależnie od wyboru formy płatności ALWERO prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA zawierającą PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA, wraz z wyszczególnionymi danymi dotyczącymi zamówionych Towarów (ilość, kolor, parametry), Miejsca, sposobu i przewidywanego Terminu dostawy, Kosztów dostawy, Ceny zamówienia, wybranego sposobu płatności oraz wszystkie przewidziane ustawą z dnia 30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta informacje i pouczenia. 
 14. Prosimy o bardzo dokładne czytanie treści dostępnego za pośrednictwem Sklepu online lub wiadomości email PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA przed dokonaniem płatności, gdyż będzie on zawierał treść umowy sprzedaży regulującą wzajemne zobowiązania Stron (tj. ALWERO oraz Klienta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwość co do treści informacji i zasad realizacji zakupu prosimy o uprzedni kontakt z ALWERO. 
 15. Termin dostawy towaru zdeterminowany jest rodzajem wybranego Towaru. Jako świadomy producent szanujący środowisko szyjemy Towary zgodnie z zapotrzebowaniem, minimalizując stan magazynowy. 
 16. Umowa sprzedaży Towaru w Sklepie online pomiędzy ALWERO, a Klientem zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że dobrowolnie zobowiązuje się do pokrycia wyszczególnionej w PODSUMOWANIU ZAMÓWIENIA Ceny zamówienia oraz odbioru zamówionego Towaru.
 17. Klient dokonując zakupów w Sklepie Online ma również możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie mu za pośrednictwem podanego adresu email informacji o ofercie, promocjach i usługach dodatkowych oferowanych przez ALWERO (subskrypcji Usługi Newslettera).
 18. Procedura realizacji złożonego zamówienia, od której liczy się wskazany w mailowym POTWIERDZENIU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA przewidywany termin na jego dostawę, rozpoczyna się w momencie, gdy Klient dokona płatności Ceny zamówienia. 
 19. Dokumenty dostarczane przez ALWERO Klientom w trakcie dokonywania i realizacji Zamówienia będą następowały w drodze doręczeń wiadomości email na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, w tym wiadomości zawierających załączniki w postaci plików w nieedytowalnej formie PDF, dla odczytania których należy posiadać zainstalowane bezpłatne oprogramowanie do odczytywania plików PDF w postaci programu Adobe Reader możliwego do pobrania na stronie niezależnego od ALWERO dostawcy osobie  Adobe Systems Software Ireland Limited, tj. na stronie: www.get.adobe.com/pl/reader/otherversions/. Przed pobraniem udostępnionego przez Adobe Systems Software Ireland Limited oprogramowania rekomendujemy zapoznanie się ze stosowaną przez ten podmiot polityką prywatności i zasadami funkcjonowania.
 20. W przypadku powstania szkody w majątku ALWERO na skutek podania przez Klienta danych nieprawdziwych lub takich, którymi nie był uprawniony się posługiwać ponosi on odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w wysokości jaka dozwolona jest mając na uwadze bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 21. Towary sprzedawane przez ALWERO pakowane są fabrycznie według norm producenta. 

CENY I PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Online są cenami brutto (zawierają VAT). 
 2. Sprzedawca ma prawo do bieżącej aktualizacji cen oraz obejmowania oferowanych w Sklepie Online Towarów Rabatami. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Klientów przed dokonaniem ww. czynności. 
 3. Koszty Dostawy są dostępne dla Klienta w trakcie składania Zamówienia, ich wysokość zależy m.in. od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 4. Dokonując transakcji w Sklepie Online Klient może wybrać spośród następujących form płatności:
  1. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy 24;
  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayPal;
 5. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, jest możliwa wówczas, gdy bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, która jest właścicielem serwisu Przelewy 24. Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Klienta z tej formy płatności jest również posiadanie przez niego dostępu do usług bankowości elektronicznej.
 6. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayPal, jest możliwa wówczas, gdy bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, która jest właścicielem serwisu PayPal. Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Klienta z tej formy płatności jest również posiadanie przez niego dostępu do usług bankowości elektronicznej, a w przypadku płatności BLIK warunkiem koniecznym jest również dostęp do aplikacji mobilnej, której wydawcą jest bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy.
 7. Płatność przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, jest możliwa wówczas, gdy Klient posiada kartę płatniczą, wydaną przez bank, który ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, która jest właścicielem serwisu Przelewy24.
 8. Płatność przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem serwisu PayPal, jest możliwa wówczas, gdy Klient posiada kartę płatniczą, wydaną przez bank, który ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, która jest właścicielem serwisu PayPal.
 9. Do zakupionych Towarów ALWERO dołącza dowód sprzedaży w postaci faktury VAT.
 10. Klient ma 24 godziny na dokonanie płatności za zamówiony Towar. Jeśli Cena zamówienia nie zostanie w tym czasie zaksięgowana na koncie ALWERO lub Operator płatności bezgotówkowej nie poinformuje ALWERO o akceptacji płatności Klient otrzyma mailowe powiadomienie, że brak zapłaty Ceny zamówienia w wyznaczonym mu dodatkowym terminie spowoduje odstąpienie ALWERO od zawartej umowy, w tym anulowanie zamówienia. 

DOSTAWA TOWARU I CZAS REALIZACJI

 1. Obowiązek uiszczenia Kosztów Dostawy spoczywa na Kliencie.
 2. Dostawa Towaru zamawianego w Sklepie Online realizowane jest zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i na terenie Unii Europejskiej.
 3. ALWERO udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  1. odbiór osobisty w Sklepie Stacjonarnym;
  2. Dla Przesyłek krajowych (tj. na terytorium Polski):
   1. przesyłka kurierska – DHL;
   2. przesyłka do paczkomatu InPost;
  3. dla przesyłek zagranicznych (tj. na terytorium Unii Europejskiej):
   1. przesyłka kurierska – DHL.
 4. Przesyłki do paczkomatu InPost są ściśle ograniczone, co do gabarytów, przez co ta forma wysyłki nie jest dostępna dla zamówień dotyczących większej ilości Towarów lub większości produktów z kategorii DOM.
 5. ALWERO może zawiesić czasowo dostępność poszczególnych form dostawy, o czym każdorazowo Klient będzie informowany w widoczny sposób na etapie składania Zamówienia.
 6. Przygotowanie Zamówienia do wysyłki lub odbioru w Sklepie Stacjonarnym zajmuje nam maksymalnie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA. 
 7. W przypadku wyboru przez Klienta opcji:
  1. odbioru w Sklepie Stacjonarnym Klient może odebrać zakupione przez siebie Towary w godzinach pracy Sklepu stacjonarnego, od chwili otrzymania wiadomości e-mail zawierającej informację, że zamówienie jest gotowe do odbioru;
  2. dostawy za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, kurier podejmie dwie próby doręczenia zakupionego Towaru;
  3. dostawy do paczkomatu InPost, jest zobowiązany odebrać zakupione Towary w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili otrzymania wiadomości zawierającej informację, że zamówienie jest gotowe do odbioru.
 8. Jeśli Klient nie odbierze zakupionych Towarów we wskazanych w ust. 7 lit. b i c terminach, sprecyzowanych dla poszczególnych form dostawy, zakupiony Towar zostanie zwrócony ALWERO, które jest uprawnione wówczas do odstąpienia od umowy sprzedaż. 
 9. Z prawa do odstąpienia od umowy z Klientem ALWERO może skorzystać w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia zgodnie z ust. 7 lit b lub c. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, ALWERO jest zobowiązane powiadomić o tym Klienta.
 10. ALWERO powiadomi Klienta o swojej decyzji w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności – w ten sam sposób, jakiego Klient użył do opłacenia zakupionego Towaru.
 11. W chwili dostarczenia zakupionego Towaru do Miejsca dostawy ALWERO zaleca sprawdzenie czy Towar nie jest wadliwy, a jego opakowanie nie zawiera widocznych uszkodzeń lub zniszczeń. W przypadku dostrzeżenia wad, zniszczeń lub uszkodzeń opakowania lub Towaru ALWERO zaleca sporządzenie przez Klienta i kuriera protokołu potwierdzającego ww. okoliczności i niezwłoczny kontakt z ALWERO celem zainicjowania procedury reklamacji.
 12. Termin realizacji dostawy przez firmę kurierską InPost lub DHL wynosi 2 (dwa) dni robocze dla przesyłek krajowych i 7 (siedem) dni roboczych dla przesyłek międzynarodowych – od momentu nadania paczki przez ALWERO.
 13. W okresach przedświątecznych oraz wzmożonej aktywności kurierskiej terminy dostawy przez przewoźnika mogą wydłużyć się i są niezależne od ALWERO.

NEWSLETTER I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Procedura korzystania z Newslettera i profilów ALWERO w Mediach społecznościowych dla Państwa wygody została wyłączona do oddzielnego dokumentu i zawarta w Regulaminie Serwisu, dostępnego na Stronie w zakładce “OBSŁUGA KLIENTA I KONTAKT”.

REKLAMACJE

 1. ALWERO jest zobowiązana dostarczyć Klientowi zakupiony przez niego Towar wolny od wad fizycznych i prawnych. 
 2. ALWERO nie świadczy usług posprzedażowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane Towary.
 3. Jeżeli zakupiony przez Klienta Towar ma wady fizyczne lub prawne Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy) i złożyć reklamacje.
 4. Procedura obsługi reklamacji dotyczących Towaru jest integralną częścią Regulaminu Sklepu Online, która dla Państwa wygody została wyłączona do oddzielnego dokumentu: Procedura reklamacji.
 5. Procedura obsługi reklamacji dotyczących Towaru, przykładowy formularz reklamacyjny oraz dane kontaktowe do działu reklamacji umieszczone są na Stronie w zakładce „PROCEDURA REKLAMACJIw zakładce OBSŁUGA KLIENTA I KONTAKT oraz dodatkowo w stopce Strony. 

FUNKCJONOWANIE STRONY I SKLEPU ONLINE

 1. ALWERO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Strony i Sklepu Online. 
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony lub Sklepu Online Klient może zgłaszać́ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@alwero-wool.com .
 3. Funkcjonowanie Strony oraz Sklepu Online, w tym zasady świadczenia przez ALWERO przy ich udziale usług elektronicznych, funkcjonowanie Konta Użytkownika, procedura obsługi reklamacji dotyczących funkcjonowania Strony oraz Sklepu Online jest integralną częścią Regulamin Serwisu.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU 

 1. Klient, który zawarł z ALWERO umowę sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu Online ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia mu Towaru.
 2. Dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące możliwości odstąpienia od umowy jest integralną częścią Regulaminu Sklepu Online, która dla Państwa wygody została wyłączona do oddzielnego dokumentu: Informacja o możliwości odstąpienia od umowy .
 3. Dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące możliwości odstąpienia od umowy, przykładowy formularz odstąpienia od umowy oraz dane kontaktowe ALWERO umieszczone są na Stronie w zakładce OBSŁUGA KLIENTA I KONTAKT oraz w stopce Strony w dziale ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU.
 4. Klient zawierając z ALWERO umowę sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu Online otrzymuje na podany przez siebie jako daną kontaktową adres email dokumenty pdf w postaci: Informacji o możliwości odstąpienia od umowy oraz przykładowego Wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

PRZYMUSOWE USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Na zasadach wskazanych poniżej ALWERO może pozbawić́ Użytkownika prawa do korzystania z Konta Użytkownika. Może to nastąpić w przypadku:
  1. wykorzystywania przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z Konta Użytkownika Strony lub Konta Użytkownika:
   1. do dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
   2. w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy ALWERO.
  2. przesyłania przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z Konta Użytkownika za pośrednictwem Strony lub Sklepu Online niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;
  3. podania przez Użytkownika niezbędnych dla dokonania Rejestracji danych w postaci, która budzi obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą;
  4. gdy cel dokonanej Rejestracji lub sposób korzystania przez Użytkownika z Konta Użytkownika lub Strony jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem ich funkcjonowania;
  5. ALWERO otrzymała zawiadomienie od organu administracji publicznej świadczące o bezprawnym charakterze podanych przez Użytkownika danych lub związanej z nimi działalności;
  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu Sklepu Online, Polityki prywatności lub Regulaminu Serwisu;
  7. powzięcia przez ALWERO sprawdzonej wiadomości o braku możliwości zgodnego z prawem korzystania z Konta Użytkownika, np. wskutek braku posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Skorzystanie przez ALWERO z prawa do usunięcia Konta Użytkownika możliwe jest wyłącznie po uprzednim mailowym poinformowaniu Użytkownika o zamiarze przystąpienia do działań określonych w niniejszym ustępie wraz ze wskazaniem dokonanych naruszeń określonych w ust. 1 pkt a – g i wyznaczeniu mu jednocześnie co najmniej 14 dniowego terminu do ich zaprzestania lub przyjęcia stanowiska w sprawie, które pozwalać będzie na uznanie, że nie doszło do naruszenia Regulaminu Sklepu Online, Polityki prywatności lub Regulaminu Serwisu we wskazanym zakresie.
 3. Jeżeli pomimo wyznaczenia terminu, o którym mowa powyżej Użytkownik nie zaniecha dokonania naruszeń określonych w ust. 1 pkt a – g lub nie prześle stanowiska w sprawie, które pozwalać będzie na uznanie, że nie doszło do naruszenia Regulaminu Sklepu Online, Polityki prywatności lub Regulaminu Serwisu we wskazanym zakresie, ALWERO ma prawo do usunięcie Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej nie wpłynie to w żaden sposób na będące w trakcie realizacji lub wykonane zamówienia Klienta. 
 4. Użytkownik, którego Konto Użytkownika zostało usunięte przez ALWERO na zasadach opisanych powyżej nie może dokonać́ powtórnej Rejestracji, w tym nie będzie mógł składać zamówień przy użyciu adresu e-mail, którym posługiwał się korzystając z usuniętego Konta Użytkownika.

RABATY I AKCJE PROMOCYJNE

 1. Klient dokonując zakupów w Sklepie Online może skorzystać z aktualnych Rabatów.
 2. Kod rabatowy Klient dodaje do koszyka przed kliknięciem klawisza DO KASY, wpisując obowiązujący kod w specjalnym okienku i klikając klawisz ZASTOSUJ KUPON. 
 3. Kody rabatowe nie dodają się automatycznie. 
 4. Kod rabatowy obowiązuje na cały Towar z kolekcji regularnej i nie łączą się z innymi rabatami lub akcjami promocyjnymi.
 5. Każdy kod rabatowy może być użyty wielokrotnie – przez cały okres trwania akcji promocyjnej dotyczącej danego kodu.
 6. Kody rabatowe ani pozostałe Rabaty nie łączą się ze sobą ani z innymi Rabatami.
 7. Akceptujemy zwrot towarów zakupionych z wykorzystaniem kodu rabatowego lub objętego akcją promocyjną, z zastrzeżeniem, że Towar spełnia obowiązujące warunki odstąpienia od umowy lub skorzystania z prawa do reklamacji.
 8. W Sklepie stacjonarnym wymiana Towarów zakupionych w Sklepie online z Rabatem jest możliwa – na produkt o tym samym numerze, inny rozmiar i/lub kolor – w zależności od dostępności danego Towaru. 
 9. W Sklepie online wymiana Towarów zakupionych z Rabatem nie jest możliwa.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Integralną częścią Regulaminu Sklepu Online są Polityka prywatności oraz Polityka plików cookies, do których to dokumentów dostęp możecie Państwo otrzymać za pośrednictwem zakładki „DANE OSOBOWEznajdującej się w dziale OBSŁUGA KLIENTA, która dla Państwa wygody została wyłączona do oddzielnego dokumentu, a która w jednoznaczny sposób wskazuje m.in. jakie Państwa dane przetwarzamy, jak długo, w jakich celach oraz jakie są przysługujące w związku z tym Państwa prawa.
 2. ALWERO informuje, że dane osobowe Klienta będą przetwarzane jedynie w celu i na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
 3. Klient proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie ALWERO o:
  1. wszelkich zdarzeniach mogących mieć związek z korzystaniem ze Sklepu Online lub Strony, a mogących skutkować naruszeniem jego danych osobowych;
  2. wszelkich innych stwierdzonych przez Klienta naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z działalnością ALWERO.
 4. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia lub informacje dotyczące przetwarzania przez ALWERO danych osobowych prosimy zgłaszać na adres mailowy: shop@alwero-wool.com osobiście w Sklepie stacjonarnym lub pisemnie na adres ALWERO.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH I PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Towary oferowane przez ALWERO stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, a ALWERO jest jedynym podmiotem, któremu przysługują do nich autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym  prawo do autorstwa utworu i jego oznaczenia przy wykorzystaniu Logo.
 2. Wykorzystanie zakupionych Towarów musi odbywać się z poszanowaniem przysługujących ALWERO praw własności przemysłowej oraz praw autorskich do utworów w postaci zaprojektowanych i wytworzonych przez ALWERO, a oferowanych do zakupu Towarów. 
 3. Nieuprawnione jest pozbawianie zakupionych Towarów oznaczenia autorstwa lub dokonywanie jakichkolwiek przeróbek, przeszyć czy modyfikacji, a także tworzenie utworów zależnych bez wiedzy i zgody ALWERO w celu ich dalszej odsprzedaży. Nie dotyczy to działań w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Postanowienia Regulaminu Sklepu Online nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności ALWERO wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Oferowane przez ALWERO Towary są produktami standardowymi i nie są wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta, w tym, nie uwzględniają jego zindywidualizowanych potrzeb lub oczekiwań.
 3. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie Online nie są równoznaczne z dostępnością tych Towarów u ALWERO i możliwością realizacji Zamówienia.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie ALWERO nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy techniczne w funkcjonowaniu Sklepu Online, a mające swoje źródło w przyczynach związanych z siłą wyższa, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Online z urządzeniem Klienta lub transmisją danych, z której korzysta Klient w celu skorzystania ze Strony lub Sklepu Online.
 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie ALWERO nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, z których korzysta Klient w celu skorzystania e Strony lub Sklepu Online i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności Strony lub Sklepu Online w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Strony.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ (ADR)

 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (Procedura ADR). Należą do nich:
  1. Mediacja – prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/podstawowe_informacje );
  2. Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH;
  3. Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php);
  4. Platforma ODR – punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem URL: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL;
 2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem URL: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .
 3. Procedura ADR może być korzystną, szybszą i tańszą alternatywą dla sądowego dochodzenia ewentualnych roszczeń. Decyzja o skorzystaniu z niej pozostaje wyłącznie do Państwa decyzji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Sklepu Online obowiązuje od 08.02.2021 roku. 
 2. ALWERO jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu Sklepu Online. 
 3. Klienta obowiązuje wersja Regulaminu Sklepu Online obowiązująca w momencie składania zamówienia.
 4. Aktualna i archiwalne wersja Regulaminu Sklepu Online są udostępnione Klientom do pobrania w formie pliku PDF w zakładce: REGULAMIN SKLEPU ONLINE w dziale OBSŁUGA KLIENTA. 
 5. Wersje archiwalne usuwane są w momencie przedawnienia roszczeń zamówień składanych w okresie ich obowiązywania.
 6. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu Sklepu Online ALWERO zobowiązany jest poinformować Użytkowników, o ich treści i zakresie na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed datą ich wejścia w życie poprzez publikację stosownego komunikatu na Stronie w formie komuniktatów POP-UP, jak również w zakładce REGULAMIN SKLEPU ONLINE w dziale OBSŁUGA KLIENTA I KONTAKT oraz za pomocą wiadomości email przesłanej Użytkownikowi na wskazany przez niego adres email. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę, wówczas powinien kliknąć w ikonę „Nie akceptuję zmiany Regulaminu Sklepu Online”, co skutkuje brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie Online przy użyciu Konta Użytkownika.
 7. Uznanie poszczególnych postanowień́ Regulaminu Sklepu Online w sposób przewidziany prawem za nieważne, niekompletne bądź́ nieskuteczne, nie wpływa na ważność́ czy skuteczność́ pozostałych postanowień́ Regulaminu Sklepu Online. W takim wypadku ALWERO i Klient zawierając umowę sprzedaży Towaru zobowiązani są zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem skutecznym prawnie, mając na uwadze cel i zamierzenia ekonomiczne zakwestionowanego postanowienia.
 8. Postanowienia Regulaminu Sklepu Online stosuje się z uwzględnieniem norm bezwzględnie obowiązujących regulujących stosunki prawne z Konsumentami.

TERMS AND CONDITIONS OF SHOPPING AT THE ONLINE STORE

We are giving you this document to explain the terms of using the Online Store (https://shop.alwero-wool.com/), which is a part of the ALWERO online platform (https://alwero-wool.com/).

By placing an order, the Client accepts the Terms and Conditions of Shopping at the Online Store and their appendices, so they should read it before placing any orders.

For your convenience, some content of the Terms and Conditions of Shopping at the Online Store (hereinafter the “Terms and Conditions of the Online Store”) has been placed in separate documents. Therefore, you can reach the content that interests you in a specific situation in a transparent manner. The Terms and Conditions of the Online Store are to be read bearing in mind the content of the

 • The Privacy Policy (hereinafter the “Privacy Policy“) – regulating the issues of the processing of your personal data by ALWERO;
 • The Cookies Policy – regulating the issues of the use of cookies by ALWERO’s online platform;
 • The Terms and Conditions of the Website – being the terms and conditions of providing services by electronic means as per the Polish Electronic Service Act of 18 July 2002, and setting forth, among other things, the technical requirements for using the Online Store and the Website and the fact that ALWERO provides services when the Website is used, including the setting up and using of the User Account or the subscription to the Newsletter.
 • Example form of withdrawal from the contract – being an appendix to the Terms and Conditions of the Online Store and simultaneously a model declaration of the Client of the willingness to exercise their right to withdraw from a contract concluded remotely (a distance contract), which right is vested in them under the Consumer Regulations.
 • The Complaint procedure  – regulating the issues of the Client’s filing complaints relating to the purchased Goods;.
 • Example complaint form – being a model declaration of the Client of the willingness to use the right to file a complaint relating to defects of the purchased Goods under the Consumer Regulations.

We pay attention to the following:

 1. The Online Store carries out retail sales only.
 2. The Online Store is addressed solely to adults who possess a full capacity to perform acts in law.
 3. The Online Store is intended for the Clients being the Consumers and the Privileged Business Clients as per the Terms and Conditions of the Online Store. The relations between ALWERO and the Business Clients who are not the Privileged Business Clients are regulated by the General Contractual Terms and Conditions of Cooperation with ALWERO made available to those entities via Website (hereinafter the GCTC).

GENERAL PROVISIONS

 1. The Online Store is available at https://shop.alwero-wool.com/ .
 2. The owner of the Online Store and the controller of the personal data obtained from the Clients during the usage of the Online Store is Alwero sp. z o.o. with registered office in Hecznarowice, ul. Krakowska 1 (Hecznarowice 43-330), tax ID no.: 9372666131, statistical ID no.: 243220390, share capital: PLN 7,071,500, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Bielsko-Biała, 8th Economic Division, under KRS number 0000456429 (hereinafter ALWERO).
 3. All contact details of ALWERO are specified in the Terms and Conditions of the Online Store and on the Website in the CLIENT SERVICE AND CONTACT tab (https://shop.alwero-wool.com/obsluga-klienta-i-kontakt/).
 4. All ALWERO-applied or -recommended procedures linked with doing shopping at the Online Store, filing complaints, exercising the right of withdrawal, ALWERO’s processing your personal data and issues related to the subscription to the Newsletter or us using the socialmedia can be found in the relevant section of the CLIENT SERVICE AND CONTACT tab.

DEFINITIONS

The terms used in the Terms and Conditions of the Online Store have the following meaning:

 1. Stationary Store – ALWERO’s company store owned by ALWERO and located at ul. Krakowska 1 in Hecznarowice (43-330);
 2. Online Store – ALWERO’s online store owned by ALWERO and available via the Website, one which allows the Client to remotely conclude a contract of sale of the Goods offered by ALWERO as per the Polish Consumer Right Act of 30 May 2014;
 3. Consumer Regulations – the provisions of law regulating the acquisition of the Goods by the Consumers, including but not limited to the provisions of Art. 3851 through 3853 of the Polish Civil Code and the Polish Consumer Right Act of 30 May 2014, ones which also apply to the legal relations of ALWERO and the Privileged Business Clients.
 4. Consumer – the natural person who possesses a full capacity to perform acts in law and who concludes a contract of sale of the Goods with ALWERO, one who makes a purchase as an act in law not directly related to their business or professional activity.
 5. Business Client – an entity concluding a contract of sale of the Goods with ALWERO, one who makes the purchases as part of their own business activity, to which the Terms and Conditions of the Online Store does not apply.
 6. Privileged Business Client – the Business Client being a natural person who concludes a contract of sale of the Goods with ALWERO in direct connection with their own business activity when the purchase of the Goods is not professional for them, in particular it does not arise from the objects of their business activity as made available as per the regulations on the Central Register and Information on Business Activity, which are regulated by the Consumer Regulations based on normative acts.
 7. Client – the Consumer or the Privileged Business Client who concludes a contract of sale of the Goods with ALWERO by means of the platform of the Online Store.
 8. business day – one of the days from Monday to Friday except for public holidays.
 9. Logo – a registered verbal and graphic trademark protected by law and meeting the marketing and information role of the Brand (exclusive right number R.245108), which Logo is used for instance to build the image of the Brand, including the labelling of the Goods, on the Website, in the Social Media, in marketing materials about the Brand and on the packaging of the Goods offered by ALWERO.
 10. Brand – the ALWERO brand consisting from such aspects as the reputation, name, logo and communication, behavioural and visual components which define the ALWERO enterprise.
 11. Goods – the original product offered and made by ALWERO, marked with the Logo, having certain properties and specifications, intended for retail sale for the benefit of the Client, for which the Client can place the Order and which the Client can subsequently purchase in accordance with the Terms and Conditions of the Online Store.
 12. Goods Price – the gross price for one item of the given Goods offered by the Online Store.
 13. Order Price – the total price for the ordered Goods which the Client is obliged to pay when doing shopping at the Online Store, specified in the Order Summary, including the quantity and type of the ordered Goods and the Place of Delivery and terms of delivery, the Cost of Delivery and granted Discounts (if any), one
 14. Discount – the rules followed by ALWERO when granting discounts resulting in the reduction in the Goods Price. The said rules assume the form of either a promotional campaign resulting in a reduction in the unit price of the Goods selected by ALWERO which are available at the Online Store or a possibility for the Clients to use the Discount Codes.
 1. Place of Delivery – the address of delivery of the Goods covered by the Order Summary as specified by the Client during the order placement process.
 2. Cost of Delivery – the payment specified by ALWERO for the delivery of the Goods selected by the Client to the Place of Delivery with the manner of delivery selected by the Client, the amount of which  is visible during the placement of the Order and is included in the message sent by ALWERO which contains the Order Summary.
 3. Order – a specific order of the Client for the Goods selected by them, sent to ALWERO by means of the infrastructure of the Online Store, which order constitutes an offer as a matter of the law.
 4. Order Summary – an e-mail entitled ORDER SUMMARY sent to the Client by ALWERO constituting :
  1. the recorded content of the contract of sale of the Goods binding the Parties (meaning ALWERO and the Client), which specifies exactly the quantity of the Goods being its subject and the Order Price, the Cost of Delivery, the Place of Delivery and the terms of delivery;
  2. a reference to the documents of the Terms and Conditions of the Online Store, the Privacy Policy and the Terms and Conditions of the Website;
  3. information about the Client’s right to withdraw from the contract concluded remotely along with a model declaration of such withdrawal;
  4. information about the Client’s right to exercise complaint rights by way of the Complaint Procedure.
 5. Website – the website belonging to ALWERO at https://shop.alwero-wool.com/ the purpose of which is, among other things, the promotion of the Brand and running of the Online Store.
 6. User – it means the Client who does shopping with the use of the User Account;
 7. Registration – a set of activities leading to the Client’s creating the User Account (including the configuration of the Password) and allowing the Client to use the Online Store with the User Account, carried out via the Registration Form available at the Website.
 8. Registration Form – the form serving to create the User Account, used during the Registration and requiring the User to provide the following data:
 9. Client’s e-mail address;
 10. Password.
 11. Logging Form – the form made available at the Website, which serves to log in to the User Account and requires the User to provide the following data: the e-mail address used during the Registration and the Password.
 12. Login – a set of activities consisting in gaining access to the User Account so as to gain access to its features.
 13. User Account – the User profile secured with the Password, kept by ALWERO, available via the Website and created through the process of Registration, which profile can be accessed via the Website by means of the e-mail address provided during the process of Registration.
 14. Password – a string of letters, digits or other characters freely selected by the User during the process of Registration, used to secure access to the User Account, it being understood that the Password must be strong (complex) enough to be useful (the system will automatically inform the Client about the quality of the inputted Password on a scale from very weak to strong and will not allow choosing the Password which is very weak or weak);
 15. Non-Cash Payment Operator – the following entity (depending on the payment option selected by the Client):
  1. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. with registered office at L-1150, Luxembourg, and related or associated entities – via Paypal, an electronic payment website;
  2. PayPro S.A. with registered office in Poznań, ul. Kanclerska 15, 60-327, and the entities of the PayPro capital group – via Przelewy24.pl, an electronic payment website;
 16. Shopping Cart – the component of the Online Store where the Client obtains the possibility of modifying and viewing the details of the activities carried out at the Online Store, i.e. modifying and viewing the following items, selected or specified by the Client:
  1. Goods, their quantity and parameters (size, colour);
  2. Place of Delivery, manner of delivery and the cost of delivery;
  3. data required for issuing an invoice;
  4. payment method;
  5. other data if making them available is required for the execution of the Order;
  6. Order Price, taking into account the granted Discounts.

Every time the definitions above use the singular number to refer to an activity, a person or a thing, the definitions also apply to the plural number and vice versa.

The use of the Online Store requires meeting the same technical conditions as the use of the Website and has been regulated in the Terms and Conditions of the Website. The same applies to issues related to the PUSH notifications, data transmission and cybersecurity as well as the use of the Social Media and the Newsletter.

ONLINE STORE USAGE

 1. By making a purchase via the Online Store, the Client concludes with ALWERO a distance contract of sale as per the Polish Consumer Right Act of 30 May 2014.
 2. The Goods purchased at the Online Store is issued to the Client in the place specified when the purchase is made by the Client or at the Stationary Store – depending on the option selected by the Client at the stage of Order placement.
 3. The use the Online Store entails the necessity of the Client’s using the third party service of data transmission, available via a mobile telephone network or a Wi-Fi connection – read the provisions in the Terms and Conditions of the Website on this area carefully.
 4. The use of the Online Store involves (at an express request of the Client) the Client’s using the service of non-cash payment for the Goods as provided by the Non-Cash Payment Operator. Using such a service is possible by redirecting the Client to the website of the selected non-cash payment operator. Such as website is administered by a third party which is entirely independent of ALWERO. Therefore, the Client must borne in mind that:
  1. ALWERO is not a provider of services allowing non-cash payments;
  2. before proceeding to actively pay with the website made available by the Non-Cash Payment Operator, including before making any non-cash payments with its participation, you will be requested to read the privacy policy and the terms of operation of those entities. We recommend reading those documents carefully.
  3. if you use the option of making payments via the Non-Cash Payment Operator, the controller of the personal data of the natural person participating in such a transaction will be the specific Non-Cash Payment Operator.

USER REGISTRATION

 1. The Registration is carried out by filling out the registration form available in the “MY ACCOUNT” tab at https://shop.alwero-wool.com/moje-konto/ once.
 2. Each User can have only one customised User Account.
 3. Creating the User Account is voluntary, you do not have to have any User Account to use the online store.
 4. After the Registration and logging in the created User Account, the User:
 1. can manage the provided to ALWERO personal data,
  1. can order the Goods at the Online Store in a convenient and fast manner,
  2. has access to their shopping history,
  3. can follow the status of their order,
  4. can save the Goods which have attracted their attention during their visit at the Online Store and add them to the so-called “WISH LIST” and then modify that list or decide to move the Goods saved there to the Shopping Cart to place an order or to share their list with third parties;
  5. can remove their User Account.
 2. When the User carries out the Registration, it means that they submit the declaration to the following effect:
  1. they proceed to use the User Account voluntary;
  2. any data which they provided in the Registration Form for the purpose of Registration as well as the data provided for the purpose of using the features of the Online Store are true and do not infringe any third party rights;
  3. they have read and accept the Terms and Conditions of the Online Store, the Terms and Conditions of the Website and the Privacy Policy as well as the Cookies Policy.
 3. Subject to the provisions of the Terms and Conditions of the Online Store, the User can at any time resign from using the User Account; in particular, this applies to the situation where ALWERO informs them about amendments to the Terms and Conditions of the Online Store or other documents which have been accepted when creating the User Account and the User refuses to accept such amendments.
 4. The User Account is removed by clicking the appropriate “ACCOUNT REMOVAL” button available after logging in the User Account in the My Account/Account Details tab.
 5. Removing the User Account is confirmed with an automatic notification of the User by e-mail to the e-mail address they provided during the Registration.
 6. Removing the User Account does not affect the User’s Orders which have been placed and are not settled yet or pending – removing the User’s personal data is possible only after completing and settling all pending Orders.
 7. Creating and using the User Accounts means the conclusion with ALWERO a contract of provision of services by electronic means for the purpose of keeping the User Account. Detailed provisions in this respect are specified in the Terms and Conditions of the Website in the section concerning the Services.

PURCHASE OF GOODS AT THE ONLINE STORE

 1. The assortment available at the Stationary Store does not always overlap with the assortment available at the Online Store.
 2. The purchase of the Goods at the Online Store is possible via the User Account (PURCHASE WITH THE ACCOUNT) or without using it (PURCHASE WITHOUT THE ACCOUNT).
 3. Willing to place an order, the Client indicates whether they want to make a PURCHASE WITH THE ACCOUNT (if so, they will have to log in the User Account) or a PURCHASE WITHOUT THE ACCOUNT.
 4. Before adding the Goods to the Shopping Cart, the Client must specify the quantity, dimension and colour of the given Goods from among the available options by clicking the appropriate button.
 5. With the “ADD TO SHOPPING CART” button located near the Goods available for purchase at the Online Store, the Client places them in the Shopping Cart.
 6. With the “♡” button located near the Goods available for purchase at the Online Store, the Client places them in the WISH LIST.
 7. The inability to add the selected Good to the Shopping Cart means that the Good is temporarily unavailable in the Online Store and makes it impossible to be ordered
 8. After placement of all selected Goods in the Shopping Cart and entry of any promotional codes, the Client places an Order by clicking on the “PROCEED TO CHECKOUT” button, which automatically moves the Client to the next stage of the transaction, during which they have to decide whether:
  1. They make the purchase as the User possessing the User Account;
  2. They make the purchase as a guest (Visitor);
  3. They would like to carry out the Registration to make the purchase as the User.
  4. They want to subscribe to the Newsletter.
 9. For ALWERO to be able to execute the order of the Client, it must have its true data which do not infringe any third party rights, provided by the latter, i.e.:
  1. Full name of the Client or the business name (providing the business name is required solely for the Privileged Business Clients);
  2. Correspondence address – to be specified in the VAT invoice;
  3. Tax ID no. (solely for the Privileged Business Clients);
  4. Address of the Place of Delivery – if it is different than the Correspondence Address;
  5. E-mail address;
  6. Name, quantity and parameters of the ordered Goods;
 10. An Order can be placed at the Online Store only after reading and accepting the Terms and Conditions of the Website and the Terms and Conditions of the Online Store (together with their appendices, particularly the Privacy Policy and the Cookies Policy), it being understood that in the case of purchases with the Account, the Client will be asked for accepting the said documents solely during the Registration. .
 11. The individuals making purchases with the Account can use the data allowing the execution of orders which they entered during the process of creating or modifying the User Account and necessary to execute the Order.
 12. Depending on the selected payment method, the Client makes the payment via the selected Non-Cash Payment Operator and, in effect, finalises the transaction.
 13. Regardless of the payment method, ALWERO sends to the e-mail address specified by the Client a message entitled ORDER PLACEMENT CONFIRMATION which contains the ORDER SUMMARY along with the specifications of the ordered Goods (quantity, colour and parameters), the Place of Delivery, the manner of delivery and the expected Date of Delivery, the Cost of Delivery, the Order Price, the selected payment method and all notices and advisements required by the Polish Consumer Right Law of 30 May 2014.
 14. Please read the ORDER SUMMARY made available via the Online Store or in an e-mail carefully before making the payment as it will contain the content of the contract of sale regulating the mutual obligations of the Parties (meaning ALWERO and the Client). In case of any doubts as to the content of the information and terms of purchase, please contact ALWERO before proceeding.
 15. The Date of Delivery of the Goods is determined by the type of the selected Goods. Since we are an environment-conscious producer, we make the Goods according to the demand for them, thus minimising the stock.
 16. The contract of sale of the Goods at the Online Store between ALWERO and the Client is concluded upon the Client’s clicking on the “Place an order with payment obligation” button, which equals the Client’s filing a declaration to the effect that they voluntarily undertake to cover the Order Price specified in the ORDER SUMMARY and to receive the ordered Goods.
 17. While doing shopping at the Online Store, the Client can also give their consent to the sending of information about the offer, promotions and additional services offered by ALWERO to the provided e-mail address (i.e. the subscription to  the Newsletter).
 18. The procedure of executing a placed Order, which is the beginning of the time limit for the delivery of the order specified in the e-mail ORDER PLACEMENT CONFIRMATION, starts when the Client pays the Order Price.
 19. The documents provided by ALWERO to the Client during the placement and execution of Order will be delivered as emails to the electronic mail address specified by the Client, including e-mails containing attachments in the form of flat PDF files, which you can read with the free PDF reading software in the form of Adobe Reader, downloadable at the website of a provider independent of ALWERO (i.e. Adobe Systems Software Ireland Limited): www.get.adobe.com/pl/reader/otherversions/. Before downloading the software provided by Adobe Systems Software Ireland Limited, we recommend that you read the privacy policy and rules of operation applied by this entity.
 20. If ALWERO suffers a property loss as a result of the Client’s providing untrue data or data which they have not been authorised to use, the Client will be liable for the loss up to the maximum amount permitted by the mandatory provisions of the law.
 21. The Goods sold by ALWERO are placed in factory packaging according to the producer’s standards.

PRICES AND PAYMENTS

 1. Any prices provided at the Online Store are expressed in Euro and are gross prices (inclusive of VAT).
 2. The Seller can update the prices on a current basis and provide Discounts to the Goods offered at the Online Store. Such a right does not affect the Orders placed by Clients before such activities are carried out.
 3. The Cost of Delivery is available to the Client during the placement of orders; its amount depends on such factors as the manner of delivery selected by the Client.
 4. When carrying out a transaction at the Online Store, the Client can select one of the following payment methods:
  1. electronic payment via the Przelewy 24 platform;
  2. electronic payment via the PayPal platform;
 5. Electronic payment via the Przelewy 24 platform is possible if the bank keeping the Client’s bank account has concluded a proper contract with PayPro S.A. with registered office in Poznań, which is the owner of the Przelewy 24 platform, which contract allows such a form of settlement. The condition for the Client’s using the said payment method is also them having access to electronic banking services.
 6. Electronic payment via the PayPal platform is possible if the bank keeping the Client’s bank account has concluded a proper contract with PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. with registered office at L-1150 in Luxembourg, which is the owner of the PayPal platform, which contract allows such a form of settlement. The condition for the Client’s using the said payment method is also them having access to electronic banking services, and in the case of BLIK payments, there is another condition of having access to a mobile application released by the bank keeping the Client’s bank account.
 7. Payment with a payment card via the Przelewy 24 platform is possible if the Client possesses a payment card issued by the bank which has concluded a proper contract with PayPro S.A. with registered office in Poznań, which is the owner of the Przelewy 24 platform, which contract allows such a form of settlement.
 8. Payment with a payment card via the PayPal platform is possible if the Client possess a payment card issued by the bank which has concluded a proper contract with PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. with registered office at L-1150 in Luxembourg, which is the owner of the PayPal platform, which contract allows such a form of settlement.
 9. ALWERO attaches a proof of sale in the form of a VAT invoice to the purchased Goods.
 10. The Client has 24 hours to make the payment for the ordered Goods. If the Order Price is not credited to ALWERO’s account or the Non-Cash Payment Operator does not notify ALWERO of the acceptance of the payment, the Client will receive an e-mail notification that the lack of payment of the Order Price within the additional time limit set for them will result in ALWERO’s withdrawing from the concluded contract and, thus, the cancellation of the order.

DELIVERY OF GOODS AND LEAD TIME

 1. The obligation to pay the Cost of Delivery rests with the Client.
 2. The Goods ordered at the Online Store are delivered both in the territory of the Republic of Poland and within the territory of the European Union.
 3. ALWERO allows the Client to use the following manners of delivery:
  1. personal collection at the Stationary Store;
 1. For domestic shipments (within the territory of the Republic of Poland) :
  1. shipment by courier – DHL;
  2. shipment to an InPost parcel pick-up station;
  3. for international shipments (within the territory of the European Union):
   1. shipment by courier – DHL.
 2. Shipments to InPost parcel pick-up stations are strictly limited as to shipment size, which results in the fact that this method of shipment is not available for orders for larger quantities of the Goods or most of the products from the HOUSE category.
 3. ALWERO can temporarily suspend the availability of individual manners of delivery – of which the Client will always be notified in a visible manner at the stage of the placement of the Order.
 4. The preparation of the Order for shipment or collection at the Stationary Store takes us a maximum of 14 business days from the date of receipt by the Client of the ORDER CONFIRMATION
 5. If the Client chooses:
  1. the collection at the Stationary Store, the Client can collect the ordered Goods upon receiving an e-mail containing information that the order is ready for collection – during the working hours of the Stationary Store;
  2. the delivery by courier – the courier will try to serve the purchased Goods two times;
  3. the delivery to an Inpost parcel pick-up station, – the Client is obliged to collect the purchased Goods within 48 hours from the time they receives a message informing that the order is ready for collection.
 6. If the Client fails to collect the purchased Goods within the time limits specified in sections 7(b) and (c) above , the purchased Goods will be returned to ALWERO, which will then be allowed to withdraw from the contract of sale.
 7. ALWERO can exercise the right to withdraw from the contract with the Client within 30 (thirty) days from the first attempt at delivery as per section 7(b) or (c). If the decision to withdraw from the contract is made, the ALWERO will be obliged to notify the Client.
 8. ALWERO will notify the Client of the decision to withdraw from the contract of sale of the Goods and will refund the payments made by the Client – in the manner consistent with the manner in which the Client purchased the Goods.
 9. Upon delivery of the purchased Goods to the Place of Delivery, ALWERO recommends checking whether the Goods are defective or whether their packaging contains any visible damage. If any defects or damage to the packaging or the Goods are found, ALWERO recommends that the Client and the courier prepare a report confirming the above facts and i contact ALWERO without undue delay for initiation of the complaint procedure.
 10. Delivery time by an InPost or DHL courier is 2 (two) business days for domestic shipments and 7(seven) business days for international shipments – from the moment the package is shipped by ALWERO.
 11. During the pre-holiday periods and increased courier activity, the carrier’s delivery time may extend and is independent of ALWERO.

NEWSLETTER AND SOCIAL MEDIA

For your convenience, the procedure of using the Newsletter and ALWERO’s Social Media Profiles has been explained in a separate document: TERMS AND CONDITIONS OF THE WEBSITE, available at the Website in the “CLIENT  SERVICE AND CONTACT” tab.

COMPLAINTS

 1. ALWERO is obliged to provide the Client with the purchased Goods that are free of physical and legal defects.
 2. ALWERO does not provide post-sale services and does not grant any additional warranties for the sold Goods.
 3. If the Goods purchased by the Client have physical or legal defects, the Client can exercise the rights under the Polish Civil Code (implied warranty for physical and legal defects of a sold thing) and lodge a complaint.
 4. The procedure of handling complaints relating to the Goods is an integral part of the Terms and Conditions of the Online Store, which has been explained – for your convenience – in a separate document: Complaint Procedure.
 5. The procedure of handling complaints relating to the Goods, an example complaint form and the contact details of the Complaint Department are published on the Website in the “COMPLAINT PROCEDURE tab of the CLIENT SERVICE AND CONTACT” tab and additionally in the footer of the Website..

OPERATION OF THE WEBSITE AND THE ONLINE STORE

 1. ALWERO makes every effort to guarantee proper and continuous operation of the Website and the Online Store.
 2. The Client can report any irregularities in the operation of the Website or the Online Store by e-mail at shop@alwero-wool.com .
 3. The operation of the Website and the Online Store, including the terms of ALWERO’s providing electronic services through them, the operation of the User Account, the procedure of handling complaints relating to the operation of the Website and the Online Store are an integral part of the Terms and Conditions of the Website.

RIGHT TO WITHDRAW FROM THE CONTRACT AND RETURN OF THE PURCHASED GOODS

 1. The Client who has concluded a contract of sale of the Goods with ALWERO via the Online Store can withdraw from the concluded contract of sale within 14 days from the day when the Goods are delivered to him.
 2. The document containing details on the possibility of withdrawing from the contract is an integral part of the Terms and Conditions of the Online Store, which – for your convenience – has been explained in a separate document: NOTICE OF THE RIGHT OF WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT.
 3. The document containing details on the possibility of withdrawing from the contract, an example form of withdrawal from the contract and the contact details of ALWERO are published on the Website, in the RIGHT OF WITHDRAWAL section of the CLIENT SERVICE AND CONTACT tab and additionally in the footer of the Website in the “WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT OF SALE” section..
 4. Upon concluding a contract of sale of the Goods with ALWERO via the Online Store, the Client receives the following PDF documents to the e-mail address provided as an item of their contact details: Notice of the right of withdrawal and a model form of withdrawal from the contract.

COMPULSORY REMOVAL OF THE USER ACCOUNT

 1. On the terms specified below, ALWERO can deprive the User of the right to use the User Account. This may occur in the following cases:
  1. the User or the third parties using the User Account use the Website or the Account:
   1. to provide unlawful content;
   2. in a manner at variance with the law or good morals or a manner which infringes third party personal interests or lawful interests of ALWERO.
  2. the User or the third parties using the User Account send, via the Website or the Online Store, unsolicited commercial information, or spam, as per Polish Electronic Service Act of 18 July 2002;
  3. the User provides the data required for completing the Registration in a form which evokes reasonable doubts as to their correctness or truthfulness;
  4. the purpose of a completed Registration or the manner of Client’s use of the User Account or the Website is blatantly at variance with the principles and purposes of their operation;
  5. ALWERO has received a notification from a public administration authority indicating an unlawful nature of the data provided by the User or the related activity;
  6. the User breaches the Terms and Conditions of the Online Store, the Privacy Policy or the Terms and Conditions of the Website in a gross or persistent manner;
  7. ALWERO has received reliable information that the User Account cannot be used lawfully, e.g. as a result of the Client’s lack of a full capacity to perform acts in law.
 2. ALWERO can exercise the right to remove the User Account only after previous notification of the User made by e-mail informing of initiation of proceeding to the activities specified in this section together with the specification of the committed breaches as specified in section 1(a)–(g) and setting of at least 14 days for stopping them or taking a position on the matter which leads to the decision that there has been no breach of the Terms and Conditions of the Online Store, the Privacy Policy or the Terms and Conditions of the Website within the specified scope.
 3. However, if despite the determination of the above time limit, the User fails to stop the breaches specified in section 1(a)–(g) above or take a position on the matter which leads to the decision that there has been no breach of the Terms and Conditions of the Online Store, the Privacy Policy or the Terms and Conditions of the Website within the specified scope, ALWERO can remove the User Account with immediate effect subject to the fact that unless the provisions of the law provide otherwise, it will not affect the Client’s orders that are pending or completed.
 4. The User whose User Account has been removed by ALWERO on the terms specified above cannot carry out another

Registration, including the inability to place orders using the e-mail which was associated with the removed User Account.

DISCOUNTS AND PROMOTION CAMPAIGNS

 1. When doing shopping at the Online Store, the Client can use current Discounts.
 2. The Client adds a discount code to the shopping cart before clicking on the PROCEED TO CHECKOUT button by entering a valid code in a special field and clicking on the APPLY THE COUPON button.
 3. Discount codes are not added automatically.
 4. A discount code applies to all Goods from the standard collection and does not combine with other discounts or promotional campaigns.
 5. Every discount code can be used multiple times – throughout the promotional campaign concerning the given code.
 6. Discounts codes and other Discounts do not combine with each other or other Discounts.
 7. We accept the return of Goods purchased with a discount code or covered by a promotional campaign provided that the Goods meet the effective terms of withdrawal from the contract or the terms of exercising the right to complaint.
 8. At the Stationary Store, it is possible to exchange the Goods purchased at the Online Store with the Discount – for a product with the same number, a different size and/or colour – depending on the availability of the given Goods.
 9. It is not possible to exchange the Goods purchased with the Discount at the Online Store.

PERSONAL DATA AND COOKIES

 1. The Privacy Policy and Cookies Policy form and integral part of the Terms and Conditions of the Online Store. You can access the said policies by entering the “PERSONAL DATA ” tab or “COOKIES” tab in  the CLIENT SERVICE AND CONTACT tab. For your convenience, the policies have been structured as separate documents and they explicitly indicate such aspects as exactly which cookies we use on the Website and which of your data we process, for how long, for what purposes and what are your rights in this respect.
 2. ALWERO informs that the personal data of the Client are processed solely for the purpose and on the terms specified in the Privacy Policy.
 3. The Client is requested to  notify ALWERO without undue delay of:
  1. any events which may be linked with the use of the Online Store or the Website and which may result in the breach of their personal data;
  2. any other violations of the principles of safety found by the Client in connection with the commercial activity of ALWERO.
 4. Please report any remarks, reservations or information about ALWERO’s processing personal data or using cookies by e-mail at shop@alwero-wool.com , in person at the Stationary Store or in writing at ALWERO’s address.

PROTECTION OF COPYRIGHTS AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

 1. The Goods offered by ALWERO are pieces of work as per the provisions of the Polish copyright law and ALWERO is the sole entity enjoying the proprietary copyrights and moral rights to them, including the right to the authorship of the piece of work and the right to marking it with the Logo.
 2. The use of the purchased Goods must be carried out with respect for ALWERO’s industrial property rights and copyrights to the pieces of work in the form of the Goods designed and manufactured by ALWERO and offered for sale.
 3. It is illegal to deprive the purchased Goods authorship labelling or to introduce any alterations, re-sewing or modifications or to create derivative pieces of work for the purpose of reselling them without the prior written knowledge and consent of ALWERO. This does not apply to the activities within the bounds of the so-called permitted personal use.

LIABILITY

 1. The Terms and Conditions of the Online Store do not exclude or limit ALWERO’s liability under the absolutely applicable provisions of  law.
 2. The Goods offered by ALWERO are standard products and are not personalised for any specific Client, i.e.they do not take into account any Client’s individual needs or expectations.
 3. The publication of information about the Goods at the Online Store does not necessarily mean that the said Goods are in stock at ALWERO and that the Order can be executed.
 4. To the widest possible scope permitted by  law, ALWERO is not liable for any disturbances and technical breaks in the operation of the Online Store resulting from causes linked with force majeure, unpermitted activity of third parties or incompatibility of the Online Store with the Client’s device or the data transmission services which the Client uses to visit the Website or act within the Online Store.
 5. To the widest possible scope permitted by  law, ALWERO is not liable for blocking mail servers and the e-mail addresses of the Clients applied to use the Website or the Online Store, removing or blocking e-mails of the Client or ALWERO by the software installed in the Client’s device or temporary suspension of the availability of the Website or the Online Store if there is a need for maintenance or replacing the equipment or in connection with the expansion or modernisation of the Website.

OUT-OF-COURT EXAMINATION OF COMPLAINTS AND ASSERTION OF CLAIMS (ADR)

 1. The Client can make use of out-of-court ways to examine complaints and assert claims (the ADR Procedure). These include:
  1. Mediation – carried out by the Voivodeship Inspectorates of Commercial Inspection (WIIH) and their branches (e.g. http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/podstawowe_informacje );
  2. Permanent consumer courts of arbitration attached to WIIH;
  3. Local (poviat) consumer ombudsmen (https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php);
  4. ODR platform – the access point for consumers and entrepreneurs for alternative resolution of consumer disputes concerning online transactions at https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL;
 2. The detailed information on the terms of access to out-of-court examination of complaints and assertion of claims is published on the website of the Office of Competition and Consumer Protection at http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 3. The ADR Procedure can be a beneficial, fast and cheaper alternative to seeking any claims. A decision to use it remains solely at your discretion.

FINAL PROVISIONS

 1. The Terms and Conditions of the Online Store enter into force as of  08.02.2021.
 2. ALWERO is entitled to amend the Terms and Conditions of the Online Store.
 3. The Client is bound by the version of the Terms and Conditions of the Online Store effective at the time of order placement.
 4. The current and archival version of the Terms and Conditions of the Online Store are available for the Clients to download in a PDF file in the TERMS AND CONDITIONS OF THE ONLINE STORE tab of the CLIENT SERVICE AND CONTACT tab.
 5. The archival versions are removed from the Website upon the lapse of the period of prescription of the orders placed when said versions were effective.
 6. If the Terms and Conditions of the Online Store are amended, ALWERO is obliged to notify the Users of their content and scope at least 14 calendar days before their date of entry into force. The notification is made by an appropriate announcement published at the Website in the form of a POP-UP notification as well as in the TERMS AND CONDITIONS OF THE ONLINE STORE tab of the CLIENT SERVICE AND CONTACT section and by an e-mail sent to the User at his e-mail address. If the User does not consent to such an amendment, it should click on the “I don’t accept the amendment to the Terms and Conditions of the Online Store” icon, which will preclude them from placing the Orders at the Online Store through the User Account.
 7. If any provisions of the Terms and Conditions of the Online Store are found invalid, incomplete or ineffective as a matter of the law, it will not affect the validity or effectiveness of the balance of the Terms and Conditions of the Online Store. In such a case, ALWERO is obliged to replace an invalid, incomplete or ineffective provision with a lawful provision, bearing in mind the purpose and economic intentions of the challenged provision.
 8. The provisions of the Terms and Conditions of the Online Store apply taking into account the absolutely effective norms regulating the legal relations with the Consumers.

pl_PL

Newsletter